Aikataulu: 4.1.-30.4.2016.
Ohjaajat: Kaija Hannula ja eri alojen taiteilijat
Toteutus: monimuoto                Lähipäivät: to-la 14.-16.1. ja la 19.3.2016                                        Webinaari: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä erilaisiin taidelähtöisiin työtapoihin ja kokeilla niitä omassa opetustyössäsi. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan yhteistyöverkoston toimijoiden kanssa. Lähipäivien aikana kokeillaan käytännössä monitaiteisia työtapoja. Opintojaksolla jaetaan osallistujien kokemuksia näiden työtapojen käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin eri aloilla.

Opintojakso sisältää neljä lähipäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2015-2016 ajankohtana 4.1.-30.4.2016. Lähipäivät järjestetään Jyväskylässä to-la 14.-16.1.2016 ja la 19.3.2016. Lähipäivien välissä pidetään webinaari, jonka ajankohta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taidelähtöisiä, voimauttavia, luovia ja moniaistisia opetusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa käyttää taidetta oppimisen tukena. Opiskelija tunnistaa taiteen mahdollisuudet oppilaiden, opettajien ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvoinnin vahvistajana. Hän tiedostaa sekä opettajan että oppijan kulttuurikompetenssin merkityksen omassa työssään.

Opiskelija osaa soveltaa taidelähtöisiä lähestymistapoja omaan opetus- ja ohjaustyöhönsä ja perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmällisesti omaa työtään ja hyödyntämään taidetta oppimisympäristönä.

Sisältö

 • Taidelähtöiset lähestymistavat oppimisen tukena
 • Moniaistisuus: kuva, ääni, liike, sanat ja niiden yhdistäminen oppimisessa
 • Kulttuurilaitokset oppimisympäristönä
 • Taiteen soveltava käyttö eri alojen opetuksessa
 • Taide opettajan työssäjaksamisen tukena

Arviointiaineisto

 • aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkkotyöskentelyyn
 • opiskelijan valitsemasta lähestymistavan kokeilusta tuotettu dokumentti
 • opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnit

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

  Hyväksyttävä osaaminen
Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen
 • Opiskelija ymmärtää opetus- ja arviointimenetelmän valinnan taustalla olevat osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
 • Hän osaa soveltaa menetelmiä mielekkäällä tavalla yksilö- ja ryhmäopetuksessa.
Vuorovaikutus-
osaaminen
 • Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ilmapiirin syntymiselle.
 • Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa opetusmenetelmällistä osaamista.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty