Aikataulu: 20.10.2015– 31.3.2016
Ohjaajat: Kaija Hannula ja Tuija Rautio
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 2.-3.11.2015 ja 1.-2.2.2016
Webinaari: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä erilaisiin oppijakeskeisiin ja osallistaviin opetusmenetelmiin ja työtapoihin ja kokeilla niitä omassa opetustyössäsi. Opintojaksolla jaetaan osallistujien kokemuksia erilaisten työtapojen käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin.

Opintojakso sisältää neljä lähipäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2015-2016 ajankohtana 20.10.2015 – 31.3.2016. Lähipäivät järjestetään Jyväskylässä 2.-3.11.2015 ja 1.-2.2.2016. Lähipäivien välissä pidetään tarvittaessa webinaari, jonka ajankohta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia oppijakeskeisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa soveltaa niitä omaan opetus- ja ohjaustyöhönsä ja perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmällisesti omaa työtään ja opetusalansa työkulttuuria.

Sisältö

 • Opetusmenetelmien valinnan perusteet
 • Osallistavat opetus- ja arviointimenetelmät yksilö- ja ryhmäohjauksessa
 • Elämykselliset, luovat ja yhteistoiminnalliset lähestymistavat

Arviointiaineisto

 • aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkkotyöskentelyyn
 • opiskelijan valitsemasta opetusmenetelmäkokeilusta tuotetut dokumentit
 • opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnit

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen

 • Opiskelija ymmärtää opetus- ja arviointimenetelmän valinnan taustalla olevat osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
 • Hän osaa soveltaa menetelmiä mielekkäällä tavalla yksilö- ja ryhmäopetuksessa.

Vuorovaikutus-

osaaminen

 • Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ilmapiirin syntymiselle.
 • Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.

Kehittämisosaaminen

 • Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa opetusmenetelmällistä osaamista.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty