Aikataulu: joulukuu 2015 – maaliskuu 2016
Ohjaaja: Kirsti Vänskä
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 7.12.2015, 23.1.2016 ja 14.3.2016

Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi oppimisen ohjauksessa. Opintojaksossa käsitellään erilaisia ohjauksellisia lähestymistapoja oppimisprosessin eri vaiheissa sekä syvennetään osallistavia ohjausmenetelmiä. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa opetustyössäsi (esim. oppimisen ohjaamisen opintokokonaisuudessa) erilaisiin ohjauksellisiin lähestymistapoihin perustuvia, oppijoita aktivoivia ja osallistavia ohjausmenetelmiä.

Opintojakso toteutuu välillä joulukuu 2015 – maaliskuu 2016. Opintoihin sisältyy kolme lähipäivää: maanantai 7.12.2015, lauantai 23.1.2016 ja maanantai 14.3.2016 Jyväskylässä. Opintojakso sisältää ohjausta osallistujien kanssa sovitulla mobiilioppimisen välineellä.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen erilaisista ohjauksellisista lähestymistavoista ja ymmärtää niiden merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan voimauttavaa ja toiminnallista ohjausta opetustyöhönsä sekä yksilö- että ryhmätasolla.

Sisältö

  • erilaiset ohjaukselliset lähestymistavat
  • toiminnalliset, osallistavat ja aktivoivat ohjausmenetelmät

Arviointiaineisto

  • Oppimistehtävät ja opintojaksoon osallistuminen.
  • Itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista sekä kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:
 

 

Hyväksyttävä osaaminen

Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen

  • Opiskelija ymmärtää ohjausmenetelmien valinnan taustalla olevat lähestymistavat, osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
  • Hän osaa soveltaa mielekkäällä tavalla ohjauksellisia lähestymistapoja ja menetelmiä yksilö- ja ryhmäopetuksessa.

Vuorovaikutus-

osaaminen

  • Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ohjausilmapiirin syntymiselle. Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.

Kehittämisosaaminen

  • Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa ohjausmenetelmällistä osaamista yksilö- ja ryhmätasolla.

 Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty