Opiskelutavat ja arviointi

Oppimisympäristösi koostuu vertaisopiskelijoista, ammatillisen korkea-asteen ja/tai toisen asteen koulutuksesta ja niitä ympäröivästä työelämästä ja ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamista ohjauspalveluista ja verkkoympäristöstä. Keskeisiä työskentelymuotoja, joiden avulla työstät eri opintojaksojen oppimistehtäviä, ovat erilaisin tavoin toteutuvat lähipäivät, oppimispiirit ja verkossa tapahtuva työskentely. Opetus- ja ohjaus- ja arviointiosaamistasi taitojasi kehität käytännön toiminnassa.

Lähipäivät ovat alueellisissa ryhmissä tapahtuvaa ohjausta varten. Ryhmääsi ohjaa ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja. Lähipäivissä keskitytään Portfoliotyöskentely -opintojakson, Pedagoginen kehittämistyö -opintojakson ja Oppimisen ohjaaminen -opintojakson oppimistehtävien työstämiseen ja ohjaamiseen.  Lähipäiviä järjestetään myös webinaareina kouluttajan ja ryhmän sopimuksen mukaisesti. Osallistuminen lähipäiville on merkittävä osa opiskelua. Niissä sinulla on mahdollisuus jakaa vertaisryhmäsi kesken oppimistehtävien tuottamia kokemuksia ja niiden tuloksia. Osallistuminen lähipäivien työskentelyyn on myös osa opiskelijan osaamisen arviointia, koska ne tuottavat arviointiaineistoa opiskelijan vuorovaikutusosaamisen arviointiin. Opiskelijan tulee siis osallistua riittävästi lähipäiviin, jotta vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamisen arviointi mahdollistuu. Jos jotain koulutuksen tavoitteena olevaa osaamista ei voida arvioida, ei myöskään opintoja voida hyväksyä.

Oppimispiirit ovat 3-6 opiskelijan muodostamia yhteistoiminnallisia ryhmiä. Oppimispiirisi kokoontuu ja pitää yhteyttä lähipäivien välillä niiden toimintatapojen ja aikataulujen mukaan, jotka oppimispiirisissänne sovitte. Oppimispiirien keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnallisesti työstää eri opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä. Oppimispiirien työskentelyssä hyödynnetään Optima-verkko-opiskeluympäristön lisäksi Etherpad-muistiota tai GoogleDrivea yhteiseen tuottamiseen sekä Lynciä tai Skypeä verkkoviestintään. Voit oppimispiirisi jäsenten kesken sopia myös muista verkkotyökaluista.

Verkkotyöskentely ja -ohjaus toteutuvat pääasiassa ammatillisen opettajakorkeakoulun suljetussa Optima-verkko-opiskeluympäristössä sekä Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä. Näiden lisäksi käytetään myös sosiaalisen median työvälineitä. Pääasiallisena viestintäkanavana käytetään sekä Optimaa että sähköpostia. Sinun kannattaa seurata aktiivisesti, muutaman kerran viikossa sekä Optimaa että sähköpostiliikennettä. Sähköpostiviestit voit halutessasi uudelleenohjata JAMKin sähköpostista toiseen osoitteeseen. Tutustu opinto-oppaassa oleviin verkko-opiskelun ohjeisiin.

Verkko-opiskelua varten sinulla tulee olla käytössäsi tarvittava tietotekninen laitteisto:

  • tietokone, jossa vähintään Windows xp-käyttöjärjestelmä tai Mac,
  • laajakaistainen, kiinteä internetyhteys (langatonta mokkulayhteyttä ei suositella ainoana vaihtoehtona)
  • kuulokemikrofoniyhdistelmä (headset, suosituksena USB-liitännällä oleva malli)
  • web-kamera

Voit opiskella joko osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti. Kokopäiväisenä opiskelijana olet oikeutettu erilaisiin opintososiaalisiin etuuksiin. Kokopäiväinen opiskelu edellyttää sitä, että laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi siten, että suoritat opintosi kokonaisuudessaan yhdessä lukuvuodessa. Saadaksesi kokopäiväiseen opiskeluun liittyvät opintososiaaliset etuisuudet  henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi hyväksytään Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnassa. Opintotoimistomme auttaa Sinua opintososiaalisia etuja koskevissa asioissa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oppimisen ohjaaminen ja arviointi on luonteeltaan kehittävää ja avointa opiskelijoiden ja kouluttajien välistä jatkuvaa vuoropuhelua.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on osaamistavoitesuhteista: oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi tapahtuvat suhteessa  opintojaksoille määritettyihin tavoitteisiin. Arviointi on myös kriteeriperusteista: arviointipäätökset (hyväksytty / hylätty) tehdään  hyväksyttävälle osaamiselle määriteltyihin kriteereihin perustuen. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hyväksytyn osaamisen kriteerit täyttyvät. Arviointi perustuu oppimistehtäviin, havainnointiin, keskusteluihin ja muihin laadullisiin aineistoihin, ja on siten luonteeltaan laadullista.

Osaamistavoitteet ovat lähtökohta itsearvioinnille, oppimisen ohjaamiselle ja vertaisarvioinneille. Oppimisprosessin aikana annettava ohjaus, erilaiset palautteet ja muut arvioinnit perustuvat sekä määritettyihin osaamistavoitteisiin että opiskelijan omalle oppimiselleen asettamiin tavoitteisiin. Arviointi on siten luonteeltaan kehittävää. Opiskelijoiden itsearvioinneilla ja vertaisarvioinneilla on merkittävä rooli opintojen kaikissa vaiheissa. Jokaiseen opintojakson oppimistehtäviin sisältyy itsearviointitehtävä.

Arviointiin osallistuvat opiskelija, ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat, vertaisopiskelijat sekä oppimisen ohjaamisen kehittämistä tukevat eri oppilaitoksissa työskentelevät ohjaavat opettajat tai kollegaopettajat. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan eri arvioijien keskeisiä tehtäviä.

Kuvio 3. Osaamisen arviointi