Aikataulu: 1.12.2014 - 15.5.2015
Ohjaaja: Markku Kuukasjärvi
Toteutus: monimuoto

Vaihtoehtopedagogiikat -opintojaksolla keskitytään Reggio Emilia- ja freinetpedagogiikkaan, freirepedagogiikkaan (freireläisyys), steinerpedagogiikkaan, montessoripedagogiikkaan ja seikkailupedagogiikkaan. Perehdyt kunkin pedagogiikan kasvatusnäkemyksiin ja sitä kautta ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksiin. Voit perehtyä niihin myös käytännössä vierailemalla niitä toteuttavissa oppilaitoksissa. Vierailut raportoidaan ja raportit julkaistaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun omana julkaisuna, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa myös kurssin osallistujat ovat mukana.

Vaihtoehtopedagogiikkoja käsittelevän opintojakson ensimmäisenä lähipäivänä osallistujat jakaantuvat oppimispiireihin. Kukin oppimispiiri keskittyy tiettyyn vaihtoehtopedagogiikkaan annetun jäsentelyn pohjalta. Keskustelua käydään ja väliraportteja julkaistaan verkossa. Viimeiseen lähipäivään tultaessa on luettu tuotokset ja mietitty yhteisen julkaisun rakennetta ja asiasisällön rajausta (posterit), joita pohditaan lähipäivinä. Opintojakson aikana osallistujat pitävät oppimispäiväkirjaa. Opintojakso avautuu verkossa 1.12.2014 ja on avoinna 15.5.2015 asti.

Osallistujien enimmäismäärä on 24.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa vaihtoehtopedagogiikkojen keskeisimmät tunnuspiirteet ja pyrkii avartamaan pedagogisia näkemyksiään sovellettuina hänen omaan toimintaympäristöönsä. Hänellä on valmiuksia seurata pedagogiikkaan liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä ja hyödyntää näitä opetuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Mainitut vaihtoehtopedagogiikat suhteutettuina toisiinsa ja opiskelijan omiin pedagogisiin näkemyksiin:

  • Reggio Emilia -pedagogiikka
  • Freinetpedagogiikka
  • Freirepedagogiikka (freireläisyys)
  • Steinerpedagogiikka
  • Montessoripedagogiikka
  • Seikkailupedagogiikka.

Arviointikriteerit

Tuotetuista aineistoista arvioidaan toimintaympäristöosaamista, kehittämisosaamista, tiedonhallintaosaamista, uuden teknologian osaamista ja reflektio-osaamista. Tuotetun aineiston tulee olla julkaisukelpoista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Toimintaympäristöosaaminen

Opiskelija osaa esittää  vaihtoehtopedagogiikkojen avulla toimivia vaihtoehtoja omassa toimintaympäristössään. 

Kehittämisosaaminen Opiskelijalla on valmiudet tutkia ja kehittää omaa työtään ottamalla vaihtoehtopedagogiikat osaksi omia pedagogisia näkemyksiään.

Reflektio-osaaminen

Opiskelija tiedostaa ja arvioi osaamistaan laaja-alaisesti, jolloin oman toiminnan arvioinnin kohteena ovat myös vaihtoehtopedagogiset sovellukset.

Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija osaa hankkia tietoa, käyttää ja soveltaa ja jakaa sitä jaetun asiantuntijuuden periaatteella omassa toimintaympäristössään ja koko elämässään. Hän pystyy tuottamaan julkaisukelpoista tekstiä raportiksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty – hylätty.