Aikataulu: 21.1. – 30.4.2015
Ohjaaja: Inkeri Laaksonen
Toteutus: verkossa

Opintojakson aikana perehdyt yrittäjyyskasvatukseen osana opettajan työtä ja kehität omaa ja organisaatiosi yrittäjyyskasvatusosaamista opintojakson alussa tekemäsi kartoituksen pohjalta. Toimit myös opiskelijakollegoidesi vertaisohjaajana ja saat vastaavasti itse ohjausta kollegoiltasi.

Opintojakso toteutetaan verkossa  ajalla 21.1. – 30.4.2015.

Osallistujien enimmäismäärä opintojaksolla on 20 opiskelijaa

Osaamistavoitteet

Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään, eri kouluasteiden, yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden muodostamissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

 • yrittäjyyskasvatuksen käsitteet, ohjausjärjestelmä, tavoitteet
 • yrittäjyyskasvatus koulutusorganisaation strategiassa, opetussuunnitelmassa ja käytänteissä
 • yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
 • yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset ratkaisut
 • yrittäjyyskasvatuksen toimijat, verkostot ja tuki
 • yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri 

Arviointiaineisto

 • Oppimistehtävät
 • Osallistuminen verkkotyöskentelyyn 

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista, kehittämisosaamista, uuden teknologian osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen

 • Opiskelija hallitsee oman alansa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun sekä toteuttamisen sisällölliset ja menetelmälliset periaatteet.

Kehittämisosaaminen

 • Opiskelijalla on valmiuksia ja tahtoa kehittää omaa tai yhteisönsä toimintaa yrittäjyyskasvatuksessa ja osallistua rakentavasti yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen alueellisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälissä verkostoissa.

Uuden teknologian osaaminen

 • Opiskelija hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opiskelussaan, vertaisohjuksessa opintojaksolla, ja hänellä on valmiuksia soveltaa niitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla omaan ja yhteisönsä yrittäjyyskasvatustoimintaan.

Tiedonhallintaosaaminen

 • Opiskelija etsii ja valikoi kriittisesti sellaista teoreettista ja käytännöllistä tietoa, joka palvelee sekä hänen että yhteisön yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittymistä sekä tiedon käyttöä oppimisen edistämisessä.

Reflektio-osaaminen

 • Opiskelija arvioi realistisesti ja kriittisesti oman ja yhteisönsä yrittäjyyskasvatustoiminnan lähtökohtia ja osaamista ja asettaa uusia tavoitteita oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiseksi yrittäjyyskasvatuksessa.

 Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty