Aikataulu: 4.2. – 25.4.2015
Ohjaaja: Ritva Nurminen
Toteutus: verkossa
Webinaarit: 18.2.2015 klo 16-20 ja 19.3.2015 klo 16-20

Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt työelämäsuuntautuneen oppimisen ja sen ohjaamisen erityispiirteisiin. Opit määrittämään ja jäsentämään oman alasi osaamista opetuksen ja ohjaamisen suunnittelua varten. Opintojaksolla tarkastellaan myös työelämälähtöisen toimintatavan lähtökohtia ja periaatteita ja haastetaan sinua kehittämään myös omia toimintavalmiuksiasi työelämäosaajana.  

Opintojakso toteutetaan verkossa 4.2. – 25.4.2015 välisenä aikana. Opintoihin sisältyy 2 verkossa toteutettavaa webinaaria. Aloituswebinaari pidetään 18.2.2015 klo 16-20. Toinen webinaari pidetään 19.3.2015 klo 16-20.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet oman alansa työelämän ja osaamisen jäsentämiseen. Hän hyödyntää työelämätuntemustaan ammatillisen opettajan työssä ja työelämäyhteistyön kehittämisessä.

Opiskelija ymmärtää työelämäsuuntautuneen toimintatavan lähtökohtia ja periaatteita ja on tietoinen työelämälähtöisen oppimisen ja ohjauksen ominaispiirteistä ja toimintatavoista eri oppimisympäristöissä. 

Sisältö

 • Työelämän, työn ja osaamisen muuttuvat ympäristöt
 • Oppiminen työssä, työyhteisössä ja verkostossa
 • Työelämälähtöisen oppimisen ohjaaminen
 • Työelämäosaajana kehittyminen 

Arviointiaineisto

 • Oppimistehtävät
 • Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja verkkotyövälineiden käyttäminen
 • Vertaisarviointi ja itsearviointi 

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan toimintaympäristöosaamista, työelämä- ja yrittäjyysosaamista, uuden teknologian osaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

 

Hyväksyttävä osaaminen

Toimintaympäristö-

osaaminen

 • Opiskelija hahmottaa työtään suhteessa sille oleellisten työ- ja toimintaympäristöjen muutokseen ja työelämäosaamisen haasteisiin.

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen

 • Opiskelija tiedostaa työelämäosaamisen tavoitteet ja merkityksen. Opiskelija on perehtynyt työelämälähtöiseen osaamiseen, oppimiseen ja ohjaukseen.

Uuden teknologian osaaminen

 • Opiskelija hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia työelämälähtöisessä toiminnassa ja pedagogisessa kehittämisessä.

Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen

 • Opiskelijalla on tahtoa ja taitoa luoda edellytyksiä työelämäyhteistyölle sekä rakentaa oppimista ja osaamista edistäviä työelämä- ja yhteistyöverkostoja.

Tiedonhallintaosaaminen

 • Opiskelija etsii ja valikoi kriittisesti sellaista tietoa, joka palvelee työelämälähtöisen osaamisen, oppimisen ja ohjauksen kehittämistä.

 Reflektio-osaaminen

 • Opiskelija tiedostaa ja arvioi työelämälähtöisen opettajuuden merkitystä sekä oman työelämälähtöisen osaamisensa ja toimintansa kehittämistä.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty