Aikataulu: joulukuu 2014 - helmikuu 2015
Ohjaaja: Kirsti Vänskä
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 12.12.2014, 24.1.2015 ja 13.2.2015

Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi oppimisen ohjauksessa. Opintojaksossa käsitellään erilaisia ohjauksellisia lähestymistapoja oppimisprosessin eri vaiheissa sekä syvennetään osallistavia ohjausmenetelmiä. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa opetustyössäsi erilaisin ohjauksellisiin lähestymistapoihin perustuvia ja oppijoita aktivoivia ja osallistavia ohjausmenetelmiä.

Opintojakso toteutuu välillä joulukuu 2014-helmikuu 2015. Opintoihin sisältyy kolme lähipäivää: perjantai 12.12.2014; lauantai 24.1.2015 ja perjantai 13.2.2015 Jyväskylässä. Opintojakso sisältää lähipäivien lisäksi myös verkko-opiskelua.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen erilaisista ohjauksellisista lähestymistavoista ja ymmärtää niiden merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan voimauttavaa ja toiminnallista ohjausta opetustyöhönsä sekä yksilö- että ryhmätasolla. 

Sisältö

  • erilaiset ohjaukselliset lähestymistavat
  • toiminnalliset ja aktivoivat ohjausmenetelmät 

Arviointiaineisto

  • Oppimistehtävät ja opintojaksoon osallistuminen.
  • Itsearviointi ja vertaisarviointi. 

Arviointikriteerit

 Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen

  • Opiskelija ymmärtää ohjausmenetelmien valinnan taustalla olevat lähestymistavat, osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
  • Hän osaa soveltaa mielekkäällä tavalla ohjauksellisia lähestymistapoja ja menetelmiä yksilö- ja ryhmäopetuksessa.

Vuorovaikutus-

osaaminen

  • Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ohjausilmapiirin syntymiselle. Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.

Kehittämisosaaminen

  • Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa ohjausmenetelmällistä osaamista yksilö- ja ryhmätasolla.

 Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty