Aikataulu: 8.1. - 30.4.2015
Ohjaaja: Markku Rissanen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 8.1. ja 30.4.2015

Tällä opintojaksolla perehdyt oppijaa ympäröivään mobiilimaailmaan ja sen viime vuosien kehityksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin opetuksessa ja ohjauksessa. Mobiilimaailma liittyy käsitteeseen ubiikki-oppiminen, jolla viitataan ilmiöön, joka on kaikkialla läsnä olevaa, verkottunutta ja huomaamattomasti toimivaa. Ubiikissa oppimisessa mikä tahansa ympäristö on oppimisympäristö ja ympäristöön sulautunut teknologia avaa käyttöliittymiä oppimistiloihin. 

Opintojakso toteutetaan 8.1. – 30.4.2015.

Opintojaksoon kuuluu valmistava ennakkotehtävä, yksilölliset mobiiliympäristötehtävät, ja mobiiliopiskelun mahdollistavan ohjauksen toteutusmallin laatiminen.  Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää, mutta muutoin opetus ja ohjaus toteutuvat verkossa. Lähipäivät ovat:

 • 1.lähipäivä torstai 8.1.Jyväskylässä
 • 2.lähipäivä torstai 30.4. Jyväskylässä

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää mobiilioppimisen ja mobiiliopetuksen ja -ohjauksen mahdollisuudet oman ja oppilaitoksensa pedagogisen toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää mobiiliopetuksen ja ohjauksen välineitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. 

Sisältö

 •  Ubiikkityö, -opiskelu, -opetus, -oppiminen, -osaaminen
 •  Mobiilit (mukana kulkevat/olevat) opiskeluvälineet
 •  Mobiiliverkostoituminen
 •  Mobiiliaktiviteetit, -arvot, -teoria ja -tausta-ajattelu
 •  Mobiiliopiskelun toteutusmallien analysointi ja vertailu (Best Practices)
 •  Mobiiliopiskelun tulevaisuus, uudet ”nousevat” teknologiat ja visiot
 •  Mobiilit sisällöntuotantovälineet ja turvallisuus ja lähdesuoja 

Arviointiaineisto

 • opintojakson etenemisvaiheisiin liittyvät tehtävät
 • vertaispalaute
 • oman mobiiliosaamisen reflektointi ja osaamisen kehittymisen itsearviointi 

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan uuden teknologian osaamista, kehittämisosaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

 

Hyväksyttävä osaaminen

Uuden teknologian osaaminen

 • Opiskelija tuntee mobiilimaailman sovelluksia, teknologioita ja verkostoja ja osaa hyödyntää niitä omassa opetustyössään/organisaationsa opetustyössä.
 • Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida koulutuksellisesti käytettäviä mobiiliratkaisuja ja sovelluksia.
 • Opiskelija huomioi tietoturvallisuuden ja tekijänoikeudet toiminnassaan.
 • Opiskelija kykenee pedagogisesti hyödyntämään mielekkäästi mobiiliopiskelun mahdollisuuksia työssään ja toiminnassaan.

Kehittämisosaaminen

 • Opiskelija osaa kehittää ja arvioida mobiiliopiskelun tarjoamia mahdollisuuksia osana työtään / organisaation toiminnan kehittämistä.

Tiedonhallintaosaaminen

 • Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa mobiiliopiskelun mahdollisuuksista omalla opetus- /ammattialallaan.

 Reflektio-osaaminen

 •  Opiskelija arvioi realistisesti omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

 Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty