Aikataulu: alkaen syksyllä 2014
Ohjaaja: oma kouluttaja
Toteutus: monimuoto

Tällä opintojaksolla työskentelet sekä yksilöllisesti että yhdessä oppimispiirisi kanssa. Opintojakson aluksi perehdyt opintojakson tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointikriteereihin. Arvioit omaa osaamistasi suhteessa niihin ja asetat itsellesi omat tavoitteesi oppimisen ohjaamistaitojesi kehittämiseksi.

Oppimisen ohjaamistaitojen kehittämistä varten suunnittelet, toteutat ja arvioit mielekkään opetuskokonaisuuden omiin tavoitteisiisi perustuen. Jos olet opettajana vasta-alkaja tavoitteena voi olla oppimisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvän perusosaamisen kehittäminen. Jos puolestaan jo hallitset oppimisen ohjaamisen suunnittelun ja toteuttamisen peruskysymykset, tavoitteenasi voi olla jonkin oppimisen ohjaamiseen liityvän osa-alueen kehittäminen.

Opetuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen voit tehdä yksilöllisesti, yhdessä opiskelijakollegasi tai oppimispiirisi kanssa. Oppimispiirin jäsenet toimivat vertaisohjaajina joko yhteistä suunnittelu- ja toteutustehtävää tehden tai toinen toistensa tehtävää tukien. Tärkeää on, että oppimispiirin jäsenillä on mahdollisuus oppia paitsi omasta oppimistehtävästään, myös toistensa kokemuksista.

Opetuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen lisäksi seuraat opiskelijakollegoidesi opetusta sekä osallistut palautekeskusteluihin. Saat ohjausta ja palautetta ohjaavalta opettajalta, opettajakollegoilta, vertaisohjaajilta ja opettajakorkeakoulun kouluttajalta.

Keräät portfolioosi arviointiaineistoa itsearvioinnin tueksi koko Oppimisen ohjaaminen -opintojakson ajan.

Opintojaksotyöskentely alkaa syksyllä 2014 ja työskentelyä ohjaa oma kouluttajasi. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ohjata monenlaisten oppijoiden oppimista teoreettisesti perustelulla ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän osaa hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen ohjaaamisessa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää oppimisen ohjaamisen osaamistaan asettamiensa tavoitteiden suunnassa yhteistyössä muiden kanssa. 

Sisältö

Opiskelija kehittää opetus- ja ohjausosaamistaan toteuttamalla erikseen sovitun opetuskokonaisuuden yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja työyhteisönsä jäsenten kanssa. Opettajan tai kouluttajan työssä olevat valitsevat kehittämisen kohteena olevan opetuskokonaisuuden omasta opetustyöstään. Muussa kuin opettajan työssä toimivat opiskelijat kehittävät omaa opetus- ja ohjausosaamistaan valitsemassaan oppilaitoksessa toteuttamalla ohjaavan opettajan tehtäviin kuuluvan opetuskokonaisuuden.

Arviointiaineisto

 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
 • Opetuskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvät dokumentit
 • Toiminta lähipäivissä, oppimispiireissä ja verkossa
 • Reflektiivinen kooste vertaisohjaajilta, opiskelijoilta, ohjaavalta opettajalta, kollegoilta ja työelämän edustajilta saaduista palautteista
 • Vertaispalautteet
 • Opintojakson itsearviointi

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen avulla arvioidaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista, toimintaympäristöosaamista, oppijaosaamista, oppimista koskevaa osaamista, opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista,  uuden teknologian osaamista, vuorovaikutusosaamista sekä reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ja Toimintaympäristöosaaminen

 • Opiskelija tuntee oman alansa työelämän ja yrittäjyyden edellyttämät osaamisvaatimukset ja osaa jäsentää sitä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta varten.
 • Opiskelija tuntee opetusalansa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet taikka muut opetustaan ohjaavat perusteet ja suunnittelee opetusta ja ohjausta niissä määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimista koskeva osaaminen, Oppijaosaaminen ja Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen

 • Opiskelija suunnittelee ja ohjaa oppimista perustuen teoreettisesti perusteltuun käsitykseen oppimisesta ja ammatillisesta kehittymisestä.
 • Opiskelija ottaa huomioon opetusta ja ohjausta suunnitellessaan sekä opetus- ja ohjaustilanteissa oppijoiden monenlaiset lähtökohdat sekä oppimisedellytykset ja -tarpeet.
 • Opiskelija ohjaa oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen ja oppijakeskeisen työskentelyn.
 • Opiskelija arvioi opiskelijoiden oppimista kehittävällä tavalla ja mahdollistaa opiskelijoiden itsearvioinnin.
 • Opiskelija antaa vertaispalautetta kehittävällä tavalla.

 Vuorovaikutusosaaminen

 • Opiskelija toimii eettisesti ja luo edellytyksiä myönteiselle ilmapiirille ja yhteistyölle opetus- ja ohjaustilanteissa.

Uuden teknologian osaaminen

 • Opiskelija käyttää verkkoa ja muita uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja ohjauksessa mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Opiskelija osallistuu aktiivisesti verkkotyöskentelyyn ja luo toiminnallaan edellytyksiä myönteiselle vuorovaikutukselle.

Reflektio-osaaminen

 • Opiskelija arvioi realistisesti toimintaansa oppimisen ohjaajana ja yhteistyökumppanina sekä asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävät

Oppimisen ohjaaminen -opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää. Opintojakson aluksi laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet opintojaksolle (tehtävä 1.).  Opintojakson laajimpana tehtävänä on opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi. Opetuskokonaisuutta varten laaditaan “raamisuunnitelma”, jota täsmennetään yksittäisten oppimisen ohjaamistilanteiden suunnitelmilla. (tehtävä 2. Opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi). Opintojakson päättää itsearviointi, jossa opiskelijat arvioivat opintojakson prosessia ja sen tuloksia suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin (Tehtävä 3. Oppimisen ohjaamisen itsearviointi).

Kuvio 7. Oppimisen ohjaaminen -opintojakson oppimistehtävät

1. Henkilökohtaiset tavoitteet Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolle (2 op)

Ensimmäisinä tehtävänäsi tällä opintojaksolla on tunnistaa ja arvioida omaa osaamistasi suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin. Aseta oman osaamisesi arvioinnin jälkeen tavoitteet omalle oppimisellesi: millaista osaamista sinun tulee hankkia tai vahvistaa, jotta osaamistavoitteet saavutetaan arviointikriteerien mukaisesti.

2. Opetuskokonaisuuden suunnittelu,  toteutus ja arviointi(9 op)

Oppimisen ohjaamisen kehittämistä varten tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa opetuskokonaisuus. Opetuskokonaisuuden aiheen voit valita itse tai neuvotella siitä yhdessä ohjaavan opettajasi kanssa. Toteutus voi olla myös  yhteinen opiskelijakollegasi tai oppimispiirisi kanssa. Suunniteltava ja toteutettava opetuskokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 2-3 opintoviikkoa tai 3-5 opintopistettä tai se voi olla tätä laajempikin kokonaisuus. Se voi olla esimerkiksi kurssi, moduuli tai opintojakso, joka voi sisältää ryhmäopetusta, yksilöohjausta, työssäoppimisen ohjausta, verkko-opintojen ohjausta tms.

Näitä opetuskokonaisuuden “raamisuunnitelmia” työstetään yhdessä lähipäivillä ja oppimispiireissä. Suunnitelma toimitetaan ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajalle ja vertaisohjaajille Optimaan sekä ohjaavalle opettajalle vähintään viikkoa ennen suunnitellun opetuskokonaisuuden sovittua alkua. Jokainen opiskelija toimii vertaisohjaajana toiselle opiskelijalle 2-4 kertaa.

Opetuskokonaisuuden “raamisuunnitelma” laaditaan opetuskokonaisuuden suunnittelu -ohjeistustuksen mukaan.

Opetuskokonaisuuden toteutukseen ja sen arviointiin osallistuvat:

 • Opiskelija/ oppimispiiri
 • Vertaisohjaaja, joka on toinen ammatillisessa opettajankoulutuksessa oleva opiskelija
 • Opettajakorkeakoulun kouluttaja
 • Kollegaopettaja, joka on oppilaitokseen tai muuhun koulutusorganisaatioon työsuhteessa olevan opiskelijan kollega omassa oppilaitoksessa
 • Ohjaava opettaja, joka ohjaa ei työsuhteessa olevan opiskelua oppilaitoksessa 


Oppimisen ohjaamistilanteiden suunnittelu, toteutus ja arviointi

Opetuskokonaisuus koostuu useista erilaisista oppimisen ohjaamisen tilanteista. Niiden määrä ja luonne riippuu omista lähtökohdistasi ja tavoitteistasi. Ne tilanteet, joita ohjataan ja arvioidaan, voivat olla laajuudeltaan 2-8 tuntia niiden luonteesta ja sisällöstä riippuen. Näitä tilanteita ohjataan ja arvioidaan vertaisohjaajan, opettajakorkeakoulun kouluttajan, kollegaopettajan ja/tai ohjaavan opettajan toimesta. Suunnittele yksittäisten oppimisen ohjaamistilanteiden eteneminen opetuskokonaisuuden suunnitelman pohjalta. Käytä apunasi yksittäisen oppimisen ohjaamistilanteen suunnittelulomaketta.

Sovi etukäteen niiden oppimisen ohjaamistilanteiden ajankohdat, jolloin esimerkiksi kouluttaja ja kollegaopettaja tai vertaisohjaajat seuraavat ja arvioivat opetustasi. Toimita sekä opetuskokonaisuuden suunnitelma että opetus- ja ohjaustilannekohtaiset suunnitelmat etukäteen vertaisohjaajille, ohjaavalle opettajalle tai kollegaopettajalle ja opettajakorkeakoulun kouluttajalle. Palautelomake oppimisen ohjaamistilannetta varten.

Kun käytät videointia, sovi kouluttajasi, oppimispiirisi ja vertaisohjaajiesi kanssa videoitujen opetustilanteiden analysointi- ja arviointiajat. Tutustu videointiohjeistukseen ja huolehdi videoinnista ja tarvittavasta videointiluvasta.

 3. Opintojakson itsearviointi (1 op)

Vertaa tuottamiasi aineistoja ja kokemuksiasi henkilökohtaisiin tavoitteisiisi. Mitkä ovat olleet tämän opintojakson kuluessa ollut sinulle merkityksellisiä oppimiskokemuksia? Mitkä tämän opintojaksoon liittyvät osaamiset ovat vahvuuksiasi (vrt. arviointikriteerit)? Missä asioissa sinun pitää seuraavaksi kehittää omaa osaamistasi?

Opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia käsittelevät lomakkeet. 

Opiskelumateriaali

Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen

 • Alasoini, T. 2011. Hyvinvointia työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla? Raportteja 76. Helsinki: TYKES.
 • Hanhijoki,I., Katajisto, J., Kimari, M., & Savioja, H. 2011. Koulutus- ja työvoiman kysyntä 2025. Raportit ja selvitykset. 2011: 25. Helsinki: Opetushallitus.  Etsi tästä julkaisusta oman alasi koulutustarpeiden ennakointiselvitys.
 • Valtiokonttori. 2009. Osaaminen muutoksessa. Helsinki: Valtiokonttori.  
 • Työ- ja elinkeinoministeriö. 2012. Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020.   

Toimintaympäristöosaamisen kehittämiseen

 • Hätönen, H. 2006. Eläköön opetussuunnitelma II. Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Helsinki: OPH. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) 2012. Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Laitinen, A., Nurminen, R. & Soininen, L. (toim.) 2007. Tunnistatko osaamisen. Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 80. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Niskanen, A., Lepänjuuri, A. & Rautio, T. (toim.) 2006. Tunnistatko taiturin. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 67. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Poikela, E. & Poikela, S. (toim.) 2005. Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press.
 • oman alasi tutkinnon ja/tai opetussuunnitelman perusteet
 • oman oppilaitoksesi opetussuunnitelmat ja pedagogiset toimintasuunnitelmat tms.

Oppimista koskevan osaamisen kehittämiseen

Oppijaosaamisen kehittämiseen

 • Itä-Suomen yliopisto. 2013. Oppimis- ja ohjauskäsityksiä.
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Erityisopettaja.fi. -portaali.  
 • Patrikainen, R. 1999. Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opetus-, ohjaus ja arviointiosaamisen kehittämiseen

 • Arvioinnin opas. 2012. Ammatillinen peruskoulutus. Näyttötutkinnot. Opetushallitus.Oppaat ja käsikirjat 2012:9.
 • Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Engeström, Y. 1984. Perustietoa opetuksesta. Helsinki: VAPK. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Hätönen, H. & Romppanen, B. 2005. Arviointi ja palaute oppimisen ja kehityksen tukena. Helsinki: Educa-instituutti. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Jääskelä, P. et al. 2013. Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.
 • Kupias, P. 2002. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Edita. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Nurminen, R. (toim) 2007. Osaaminen hallintaan. Ammattitaidon valmentaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 74. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Peavy, R.V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Räisänen, A. (toim.) 2013. Oppimisen arvioinnin konteksit ja käytännöt. Raportit ja selvitykset 2013:3. Helsinki: Opetushallitus.
 • Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. & Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita. Helsinki. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Uuden teknologian osaamisen kehittämiseen