Aikataulu: 11.8.2014 alkaen
Ohjaajat: Aino Lepänjuuri ja Marja Vuortama-Räsänen
Toteutus: verkossa

Opintojaksossa perehdyt koulutussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Koulutus ja yhteiskunta -opintojakso kuuluu kasvatustieteellisiin perusopintoihin.

Voit suorittaa opintojakson osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen liittyvän oppimistehtävän tai voit korvata sen esittämällä todistuksen joko kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai ammattikasvatuksen perusopinnoista tai approbatur-arvosanasta. Halutessasi korvata opintojakson, lähetä korvaavuushakemus  (julkaistaan elokuussa 2014) ja todistus korvaavasta suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle (ks. Hyväksilukeminen).

Verkko-opintojakso on avoinna Optimassa 11.8.2014 alkaen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee koulutussosiologian peruskäsitteistöä ja lähestymistapoja. Hän tunnistaa koulutukseen ja opettajuuteen kytkeytyviä yhteisöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä ymmärtää opettajan roolin yhteiskunnallisena ja kulttuurisena toimijana ja vaikuttajana. Opiskelijalla on valmiudet seurata koulutussosiologisia tiedonlähteitä.

Sisältö

 • kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteistö ja lähestymistavat
 • koulutuksen ja yhteiskunnan suhteet
 • koulutukseen ja opettajuuteen kytkeytyvät yhteisölliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ilmiöt
 • koulutussosiologisen tiedon merkitys opettajan työssä

Arviointiaineisto

 • verkkotyöskentely
 • oppimistehtävät

Arviointikriteerit

Oppimistehtävän avulla arvioidaan toimintaympäristöosaamista, tiedonhallintaosaamista, oppijaosaamista sekä reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Toimintaympäristö-osaaminen

 • Opiskelija kykenee hahmottamaan omia lähtökohtiaan suhteessa koulutuksen ja yhteiskunnan toimintaympäristöihin.
 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää opettajuuteen kytkeytyviä yhteisöllisiä, kulttuurisia ja  yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa soveltaa tätä tietoa omaan työhön.

Tiedonhallintaosaaminen

 • Opiskelija etsii ja valikoi opettajuuden kannalta keskeisiä tiedonlähteitä koulutuksen ja yhteiskunnan välisistä suhteista.
 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään yhteiskunnan ja koulutuksen välisistä suhteista koulutussosiologisen tiedon valossa.
 • Opiskelija käsittelee yhteiskunnan ja koulutuksen ilmiöitä tehtävässään jäsentyneellä ja ymmärrettävällä tavalla.

Reflektio-osaaminen

 • Opiskelija arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty