Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet käyttää erityisopetusta määrittäviä asiakirjoja oman oppilaitoksen erityisopetuksen ja oman osaamisen kehittämisessä. Opiskelija hankkii tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisopetuksen kansalliseen ja kansainväliseen verkostotoimijuuteen.

Sisältö

 • erityisopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kansalliset asiakirjat
 • oppilaitostason erityisopetussuunnitelmat
 • kansainvälistyvä erityisopettaja

Arviointiaineisto

 • lähijaksoille osallistuminen ja niihin liittyvät tehtävät
 • oppimistehtävät
 • teemaan liittyvä seminaari- ja lähijaksotyöskentely

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

 • osaa suunnitella ja kehittää työyhteisön erityisopetuksen toimintaa erityispedagogisista lähtökohdista viranomaisohjeistusta noudattaen
 • osallistuu aktiivisesti seminaari- ja lähijaksotyöskentelyyn

Tehtävät

 

Tehtävä 5. Erityisopetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa

Tutustu oman oppilaitoksesi erityisopetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan tai koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan, jossa kuvataan erityisopetuksen järjestäminen.  Haastattele suunnitelmiin liittyen yksikkösi erityisopetuksesta vastaavia henkilöitä.

Selvitä

 • mitkä ovat oppilaitoksesi erityisopetuksen tavoitteet,
 • millaisia erityisopetuksen menetelmiä oppilaitoksessanne on käytössä,
 • keitä ovat erityisopetuksen toimijat,
 • keitä yhteistyökumppaneita oppilaitoksellanne on,
 • millaiset ovat eri toimijoiden vastuut erityisopetuksen toteuttamisessa ja
 • miten erilaiset erityisopetuksen tehtävät ajoittuvat lukukaudelle.

Tehtävään liittyvä julkaisu: Suunnitellen ja koordinoiden. Kohti kaikille yhteistä ammatillista oppilaitosta.

Suoritus: Ohjeistetaan lähijaksolla.

Tehtävä 6. Ammatillinen erityisopettaja verkostotoimijana

Tehtävän tavoitteena on osallistua ajankohtaiseen erityiskasvatuksen keskusteluun, verkostoitua ammatilliseen erityisopetuksen kenttään ja rakentaa oman ammatillisen erityisopettajan roolin kannalta merkityksellisiä verkostoja.

Tehtävän voi suorittaa:

a) osallistumalla Ammatillisten erityisopettajien ry.:n (AEO) opintopäiville syksyllä 2015 (2.-3.10.2015 Espoossa) tai syksyllä 2016 jollakin toisella paikkakunnalla (tarkentuu myöhemmin).

b) osallistumalla Erityisopetuksen kansallisille kehittämispäiville keväällä 2016 tai

c) osallistumalla johonkin muuhun kaksipäiväiseen tai kahteen yksipäiväiseen, oppimistehtävän tavoitteita vastaavaan erityisopetuksen seminaariin tai konferenssiin.

Jos opiskelija haluaa osallistua johonkin itse valitsemaansa tilaisuuteen, hän tekee ennen tilaisuutta hakemuksen vastuukouluttajalle. Hakemuksessa tulee perustella se, miten ko. tilaisuuteen osallistumalla saavuttaa tehtävän tavoitteet.

Tehtävä 7. Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja

Tämän oppimistehtävän tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä ammatillisen erityisopetuksen ja kasvatuksen näkökulmasta. Oppimistehtävässä tarkoituksenasi on laajentaa erityisopettajan osaamista organisaatiolähtöisten ja/tai henkilökohtaisten kehittymistarpeiden mukaisesti.

Valitse itseäsi kiinnostava, teemaan liittyvä aihe ja perehdy siihen kirjallisuuden ja muun materiaalin avulla. Voit raportoida tehtävän usealla tavalla esim. tuottamalla tekstiä (2 sivua), tekemällä lyhyen videon tai podcastin, kokoamalla mindmapin tai jollakin muulla valitsemallasi tavalla. Osa tuotoksista julkaistaan erityisopettaja.fi verkkolehdessä. Tehtävän suorittamisen edellytyksenä on julkaisun tuottaminen (ks. artikkelin kirjoittamisohjeet Optimassa).

Suoritus: Tehtävä voidaan tehdä yksin tai pienryhmässä (3-4 hlöä).