Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen monenlaisten oppijoiden oppimisen edistämisessä. Hän osaa rakentaa oppimisympäristön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista tukevaksi ja ohjata oppilaitoksen henkilöstöä oppimisympäristön kehittämisessä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessaan oppijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Opiskelija osaa suunnitella oppijoiden joustavia, yksilöllisiä opiskelu- ja työllistymispolkuja ja ymmärtää monialaisen yhteistyön merkityksen suunnittelussa.  Hän tuntee keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee erilaisia kuntoutus-, tuki- ja palvelujärjestelmiä.

Sisältö

 • oppimisympäristön rakentaminen inklusiiviseksi
 • yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja tuen tarpeen arviointi
 • yksilöllisten opiskelusuunnitelmien laatiminen
 • oppimista ja opiskelua vaikeuttavien tekijöiden tunnistaminen
 • opetuksen pedagoginen eriyttäminen
 • työllistyminen ja sen tukeminen ja
 • kuntoutus-, tuki- ja palvelujärjestelmät

Arviointiaineisto

 • lähijaksoille osallistuminen ja niihin liittyvät ennakkotehtävät
 • verkko-opintokokonaisuuteen osallistuminen
 • oppimistehtävät
 • harjoittelu

Arviointikriteerit (hyväksytty osaaminen)

 • osaa kehittää oppimisympäristöjä opiskelua mahdollistaviksi, joustaviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi
 • tuntee ja tunnistaa oppimista ja opiskelua vaikeuttavat tekijät
 • osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta erityispedagogisista lähtökohdista

 

Tehtävät

Tehtävä 10.

Perehdy itseäsi kiinnostavaan ja omaa oppimistasi hyödyttävään erityispedagogiseen menetelmään, jota käytetään ammatillisessa erityisopetuksessa tai jota voisit hyödyntää omassa opetuksessasi. Löydät ideoita menetelmän valintaan esim. erityisopettajankoulutuksen käsikirjan kirjallisuuslähteistä, mentorikeskusteluista, lähijaksojen sisällöistä tai opetusharjoittelusta. Esimerkkejä menetelmäalueista:

 • työvaltainen pedagogiikka
 • seurauspedagogiikka (Jens Bay)
 • strukturoitu opetus
 • AAC-menetelmät (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät)
 • Tieto- ja viestintätekniikka erityisopetuksessa

Tehtävä esitellään lähipäivien yhteydessä järjestettävillä  ”menetelmämessuilla”. Perehdy valitsemaasi menetelmään monipuolisesti eri lähteitä käyttäen.  Laadi menetelmästä kirjallinen tiivistelmä. Valmistele posteri, video tms., jonka esittelet menetelmämessuilla. Palauta tiivistelmä ja posteri Optiman palautuskansioon. Näin saamme kootuksi menetelmäkoosteen kaikkien yhteiseen käyttöön.

Suoritus: pari- tai ryhmätehtävä

Oppimisvaikeudet

Tämän osion tavoitteena on oppia tunnistamaan erilaisia oppimisen vaikeuksia ja oppimisen esteitä. Oppimisvaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena. Ne voidaan havaita varhaislapsuudessa motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen vaikeuksina. Kouluiässä ne ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen vaikeuksina tai puutteina tarkkaavaisuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa. Monilla vaikeudet jatkuvat aikuisenakin vaikeuttaen kouluttautumista tai arjen hallintaa. Oppimisvaikeudet voidaan jakaa laaja-alaisiin ja erityisiin oppimisvaikeuksiin.

Tehtävä 11. Erityiset oppimisvaikeudet

a) Lukupiiri teoksesta Kairaluoma,L., Ahonen,T., Aro,M., Kakkuri,I., Laakso,K., Peltonen,M. & Wennström,K. (toim.) 2008. Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille. Kopijyvä: Jyväskylä. Lukupiirityöskentely ohjeistetaan erikseen. Saatavuus JAMKin kirjastossa

b) Luki-harjoite. Toteuta oppilaitoksessasi lukiseula vähintään viiden opiskelijan ryhmälle. Tehtävään kuuluu lukiseulan osioiden tarkastaminen, arvioinnin kokoaminen, opiskelijapalautteen antaminen ja tukitoimien suunnittelu. Laadi raportti toteuttamastasi lukiseulan kokonaisprosessista.  Liitä raporttiin itsearviointiosuus.

Suoritus: pari- tai ryhmätehtävä

Tehtävä 12. Erityisopettaja HOJKS-asiantuntijana

Erityisopettaja HOJKS-asiantuntijana -opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Tarkempi ohjeistus annetaan lähijaksolla.