Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää erityisopetuksen arvolähtökohdat, osaa ja on perehtynyt ammatillisen erityisopetuksen peruskäsitteistöön. Hän tunnistaa oman suhtautumisensa erilaisuuteen ja osaa toimia tiedostaen omat eettiset perusteensa. Opiskelija osaa hankkia teoreettista tietoa oman työnsä suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Sisältö

  • erityispedagogiikan peruskysymykset, käsitteet ja etiikka
  • erilaisuuden historiaa
  • perusteita oppimisvaikeuksista
  • ammatillisen erityisopetuksen järjestämisen malleja
  • ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaisia haasteita

Arviointiaineisto

  • Ammatillisen erityisopetuksen verkko-opintokokonaisuuden oppimistehtävät

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

  • hallitsee ammatillisen erityisopetuksen peruskäsitteistön
  • osaa perustella toimintansa erityiskasvatuksen eettisten periaatteiden mukaan
  • tuntee ammatillisen erityisopetuksen järjestämisen tapoja

Tehtävät

Tehtävä 8. Ammatillisen erityisopetuksen perusteet

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Optimassa. Tarkempi ohjeistus verkko-opinnoista annetaan 1. lähijaksolla toukokuussa 2015.