Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnot 2015-2016

  • Erityisopettajankoulutuksen lähijaksot alkavat 7.-8.5.2015 ja päättyvät marraskuussa 2016.

  • Opinto-oikeus päättyy 31.5.2018

  • Opiskelijoilla on mahdollisuus liittää opintoihinsa kansainvälinen opiskelijavaihto.

  • Tarkemmin koulutuksen eteneminen on kuvattu liitteessä 1.

  • Opiskelijan valmistumiseen liittyvä prosessi on kuvattu liitteessä 2.

» Opinto-opas tulostettavassa muodossa (pdf)

Erityisopettajaksi kehittyminen on osa yksilön jatkuvaa ammatillista kasvua, jossa oma lähtöammatti ja opettajuus kehittyvät erityisopettajuudeksi. Koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle kehykset, joiden kautta hän voi tarkastella eritysopetuksen kysymyksiä suhteessa omaan ja työyhteisönsä toimintaan.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelijat hankkivat erityisopettajan kelpoisuuden suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset ammatillisen erityisopettajan opinnot joustavana monimuoto-opiskeluna. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin noin 27 tunnin työskentelyä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta lähiopetusjaksoja ja harjoittelua. Omassa työssä ja työn ohella tapahtuvassa opiskelussa yhdistyvät ryhmissä tapahtuva lähiopetus, verkko-opintokokonaisuudet, oppimistehtävät, mentorointi ja oman työn kehittäminen. Erityisopettajan työhön kuuluu olennaisena osana neuvottelu- ja konsultointitaidot, joiden vuoksi opiskelijoiden odotetaan osallistuvan jokaiselle lähijaksolle. Lähijaksot ovat osa opiskeluprosessia, vaikka iso osuus työskentelystä tapahtuu etäopiskeluna.

Opiskelija saa opintojensa aikana ohjausta kouluttajilta sekä yksilö- ja ryhmäpalautetta. Opiskelijaryhmissä hyödynnetään vertaisohjausta. Opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluiden henkilökunta tiedottaa, neuvoo ja ohjaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Optimaan tai muihin verkkotyövälineisiin liittyvät kysymykset voi osoittaa osoitteeseen aokktuki (at) jamk.fi

Jokaisella erityisopettajaopiskelijalla on nimetty vastuukouluttaja, joka vastaa opiskeluprosessin kokonaisohjauksesta. Vastuukouluttajan vastuulla ovat HOPS-työskentely, harjoittelu, kehittämistehtäväprosessi ja henkilökohtainen ohjaus.

Arvioinnin perustana ovat erityisopettajankoulutuksen käsikirjassa esitetyt osaamistavoitteet, arviointiaineisto ja arviointikriteerit sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi on avointa, jatkuvaa, ohjaavaa ja kehittävää. Arvioijina toimivat opiskelija itse, harjoittelua ohjaavat opettajat, työyhteisön edustajat ja kouluttajat.