Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa ja arvioida erilaisia yksilöllisiä tuen tarpeita ja oppimisedellytyksiä. Hän tuntee keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Opiskelija hallitsee yksilöllisen erityisopetuksen muodot ja osaa toimia yksilöllistä oppimista tukien. Hän osaa rakentaa oppimisympäristön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista tukevaksi ja ohjata oppilaitoksen henkilöstöä kehittämään oppimisympäristöä. Opiskelija tuntee erilaisia kuntoutus-, tuki- ja palvelujärjestelmiä.

Sisältö

 • yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja tuen tarpeen arviointi
 • yksilöllisten opiskelusuunnitelmien laatiminen
 • oppimista ja opiskelua vaikeuttavien tekijöiden tunnistaminen
 • opetuksen pedagoginen eriyttäminen
 • oppimisympäristön rakentaminen inklusiiviseksi
 • työllistyminen ja sen tukeminen ja
 • kuntoutus-, tuki- ja palvelujärjestelmät

Arviointiaineisto

 • lähijaksoille osallistuminen
 • verkko-opintokokonaisuuteen osallistuminen
 • oppimistehtävät
 • harjoittelu

Arviointikriteerit (hyväksytty osaaminen)

 • tuntee ja tunnistaa oppimista ja opiskelua vaikeuttavat tekijät
 • osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta erityispedagogisista lähtökohdista
 • osaa kehittää oppimisympäristöjä opiskelua mahdollistaviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi

 

Tehtävät

Tehtävä 12. Erityisopettaja HOJKS-asiantuntijana

Erityisopettaja HOJKS-asiantuntijana – opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Tarkempi ohjeistus annetaan tammikuun lähijaksolla ja Optimassa.

Tehtävä 13. Vammaisuus (toiminnallinen ennakkotehtävä)

Tutustu itsellesi vieraaseen vammaisten opiskelijoiden opetukseen esim. työkeskuksessa, erityishuoltopiirin toimintayksikössä, ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tai perusopetuksen pienryhmässä. Kokoa itsellesi opintokäyntien herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä, siten että ne ovat aineistona käytössäsi vammaisuusteemaa käsittelevällä lähijaksolla. Lue lähijaksoa varten teos Kerola Kyllikki (toim.) 2001. Struktuuria opetukseen. PS-kustannus.

Suoritus: yksilö- tai ryhmätehtävä

Tehtävä 14. Sosioemotionaaliset vaikeudet ja mielenterveyden ongelmat (ennakkotehtävä)

Etsi kirjallisuuden avulla määritelmä tarkkaavuushäiriölle, sosioemotionaalisille vaikeuksille ja mielenterveydelle/mielenterveysongelmille ja selvitä, ketä oppilaitoksessasi HOJKSataan koodilla 01 (= hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet, esim. AD/HD tai ADD), koodilla 03 (= vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt; opiskelijat, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia kuten sosiaalista sopeutumattomuutta), koodilla 06 (= psyykkiset pitkäaikaissairaudet; mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) ja koodilla 12 (= muu syy, joka edellyttää erityisopetusta).

Tehtävä 15. Spesifit oppimisvaikeudet

a) Lukupiiri teoksesta Kairaluoma,L., Ahonen,T., Aro,M., Kakkuri,I., Laakso,K., Peltonen,M. & Wennström,K. (toim.) 2008. Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille. Kopijyvä: Jyväskylä. Lukupiirityöskentely ohjeistetaan erikseen. Saatavuus JAMKin kirjastossa 

Suoritus: pienryhmätehtävä

b) Luki-harjoite. Toteuta oppilaitoksessasi lukiseula vähintään viiden opiskelijan ryhmälle. Tehtävään kuuluu lukiseulan osioiden tarkastaminen, arvioinnin kokoaminen, opiskelijapalautteen antaminen ja tukitoimien suunnittelu. Laadi raportti toteuttamastasi lukiseulan kokonaisprosessista.  Liitä raporttiin itsearviointiosuus.

Suoritus: yksilötehtävä

c) Matematiikan oppimisvaikeudet (ennakkotehtävä). Perehdy oppilaitoksessasi käytössä oleviin matematiikan lähtötasomittauksiin ja matematiikan opettamisen tukitoimiin.

Suoritus: yksilö- tai ryhmätehtävä