Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet käyttää erityisopetusta määrittäviä asiakirjoja oman oppilaitoksen erityisopetuksen ja oman osaamisen kehittämisessä. Opiskelija hankkii tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisopetuksen kansalliseen ja kansainväliseen verkostotoimijuuteen.

Sisältö

 • erityisopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kansalliset asiakirjat
 • oppilaitostason erityisopetussuunnitelmat
 • kansainvälistyvä erityisopettaja

Arviointiaineisto

 • oppimistehtävät
 • teemaan liittyvä seminaari- ja lähijaksotyöskentely

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

 • osaa suunnitella ja kehittää työyhteisön erityisopetuksen toimintaa erityispedagogisista lähtökohdista viranomaisohjeistusta noudattaen
 • osallistuu aktiivisesti seminaari- ja lähijaksotyöskentelyyn

Tehtävät

Tehtävä 5. Erityisopetusta koskevat valtakunnalliset ohjeet

A) Perehdy seuraaviin asiakirjoihin ja selvitä, millaisia linjauksia niissä on erityisopetuksen totuttamisesta Suomessa

Laadi näiden asiakirjojen pohjalta lukupäiväkirja, jossa erittelet lukemaasi,  kuvaat oivalluksiasi ja arvioit niiden antia oman erityisopettajuutesi kehittämisen näkökulmasta.

Suoritus: Yksilö-, pari- tai ryhmätyö

B) Ammatillista erityisopetusta säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö

 • Tutustukaa ammatillista erityisopetusta säätelevään ja ohjaavaan lainsäädäntöön ja selvittäkää oppilaitoksenne erityisopetuksen vastuuhenkilöiltä, millaisia määräyksiä lainsäädännössä annetaan erityisopetuksen järjestämisestä koulutuksen järjestäjille ja erityisopetuksen toimijoille. Laatikaa pohdinnoistanne muistio, jota voitte käyttää työssänne toimintaohjeena. www.finlex.fi
 • Haastatelkaa oppilaitoksenne talouspäällikköä ja erityisopetuksen vastuuhenkilöä oppilaitoksenne erityisopetuksen rahoitusmallista. Kirjatkaa haastatteluista muistio, josta selviää rahoitusmalli niin nuorisoasteen kuin aikuiskoulutuksen erityisopetuksen osalta.

Suoritus: Yksilö-, pari- tai ryhmätyö

Tehtävä 6. Erityisopetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa

Tutustu oman oppilaitoksesi erityisopetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan ja haastattele yksikkösi erityisopetuksesta vastaavia henkilöitä.

Selvitä

 • mitkä ovat oppilaitoksesi erityisopetuksen tavoitteet,
 • millaisia erityisopetuksen menetelmiä oppilaitoksessanne on käytössä,
 • ketä ovat erityisopetuksen toimijat,
 • ketä yhteistyökumppaneita oppilaitoksellanne on,
 • millaiset ovat eri toimijoiden vastuut erityisopetuksen toteuttamisessa ja
 • miten erilaiset erityisopetuksen tehtävät ajoittuvat lukukaudelle.

Selvityksen jälkeen osallistu verkkokeskusteluun Optimassa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Suoritus: Yksilötyö ja kollegiaalinen verkkokeskustelu. Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.

Tehtävä 7. Ammatillinen erityisopettaja verkostotoimijana

Tehtävän tavoitteena on osallistua ajankohtaiseen erityispedagogiseen keskusteluun, verkostoitua ammatilliseen erityisopetuksen kenttään ja rakentaa oman ammatillisen erityisopettajan roolin kannalta merkityksellisiä verkostoja.

Tehtävän voi suorittaa:

a) osallistumalla Ammatillisten erityisopettajien ry.:n (AEO) opintopäiville syksyllä 2014 (3.-4.10.2014 Kajaanissa) tai syksyllä 2015 jollakin toisella paikkakunnalla (tarkentuu myöhemmin).

b) osallistumalla Erityisopetuksen kansallisille kehittämispäiville keväällä 2015 tai

c) osallistumalla johonkin muuhun kaksipäiväiseen tai kahteen yksipäiväiseen, oppimistehtävän tavoitteita vastaavaan erityisopetuksen seminaariin tai konferenssiin.

Jos opiskelija haluaa osallistua johonkin itse valitsemaansa tilaisuuteen, hän tekee ennen tilaisuutta hakemuksen vastuukouluttajalle. Hakemuksessa tulee perustella se, miten ko. tilaisuuteen osallistumalla saavuttaa tehtävän tavoitteet. 

Tehtävä 8: Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja

Tämän oppimistehtävän tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä ammatillisen erityisopetuksen ja kasvatuksen näkökulmasta. Oppimistehtävässä tarkoituksenasi on laajentaa erityisopettajan osaamistasi organisaatiolähtöisten ja/tai henkilökohtaisten kehittymistarpeiden mukaisesti.

Valitse itseäsi kiinnostava, teemaan liittyvä aihe ja perehdy siihen kirjallisuuden ja muun materiaalin avulla. Voit raportoida tehtävän usealla tavalla esim. tuottamalla tekstiä (2 sivua), tekemällä lyhyen videon tai podcastin, kokoamalla mindmapin tai jollakin muulla valitsemallasi tavalla. Kaikki tuotokset julkaistaan erityisopettaja.fi verkkolehdessä. Tehtävän suorittamisen edellytyksenä on julkaisun tuottaminen (kts. artikkelin kirjoittamisohjeet Optimassa).

Suoritus: Tehtävä voidaan tehdä yksin tai pienryhmässä (3-4 hlöä).