Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet kehittää omaa osaamistaan erityisopettajana. Opiskelija osaa määrittää oman oppilaitoksen erityisopetuksen kehittämisen tavoitteita. Opiskelija ottaa vastuuta erityisopetuksen kehittämisestä suunnittelemalla ja toteuttamalla työyhteisön osaamista edistävän kehittämistyön. Hän osaa käyttää tiedonhankinnassaan asianmukaisia lähdeaineistoja ja tuottaa kirjallisen raportin toiminnastaan. Opiskelija osallistuu vertaisarvioijana erityisopetuksen kehittämiseen.

Sisältö

 • erityisopettajuutta ja erityisopettajan työtä käsittelevää tutkimusta ja kehittämistä koskevaa tietoa
 • kehittämistehtävä oman osaamisen ja työyhteisön osaamisen kehittämisen välineenä
 • kehittämistehtävän suunnittelu, toteuttaminen, esittely ja raportointi erityisopettajan osaamisena

Arviointiaineisto

 • kehittämistehtäväsuunnitelma
 • kehittämistehtäväraportti tai -artikkeli
 • kehittämistehtävän esittely työyhteisössä
 • teemaan liittyvä lähiopetusjaksotyöskentely
 • oppimistehtävät

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

 • osaa kehittää työyhteisön erityisopetusta ja osaa perustella kehittämistoimet erityispedagogisista lähtökohdista
 • osallistuu ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaiseen keskusteluun
 • verkkolehdessä ja / tai Optimassa julkaistava kehittämistehtäväraportti tai -artikkeli

 

Tehtävät

Tehtävä 11. Kehittämistehtävä

Kartoita työyhteisössäsi erityisopetuksen kehittämisen kohteita keskustelemalla henkilöstön kanssa ja tutustumalla oppilaitoksen erityisopetussuunnitelmaan ja kehittämissuunnitelmiin. Valitse työyhteisösi erityisopetuksen kehittämiseen liittyvä kohde, johon haluat perehtyä osana erityisopettajanopintojasi. Kehittämistehtävä on yhteisöllinen, toimintaympäristön erityisopetuksen kehittämiseen liittyvä tehtävä.

Kehittämistehtävän esittely toteutetaan konsultatiivisen erityisopettajan työnkuvaa harjoittaen. Työn esittely toteutetaan omassa oppilaitoksessa syyslukukaudella 2015. Opiskelijakollega osallistuu kehittämistyön esittelyyn vertaisarvioijana.

Kehittämistehtävä etenee vaiheittain:

a) Alustava suunnitelma:

 • Kehittämistehtävän aiheen määrittely: määrittele selkeästi minkälaista osaamista pyrit kehittämisen avulla edistämään.
 • Perustele, miksi valitsemaasi kehittämiskohteeseen perehtyminen on hyödyllistä erityisopettajuutesi kehittymisen ja työyhteisösi osaamisen kehittymisen kannalta. Mitkä ovat tavoiteltavat tulokset osaamisen kehittymisen osalta?
 • Perehdy aihetta käsitteleviin aikaisempiin selvityksiin ja kirjallisuuteen. Liitä suunnitelmaan mukaan myös kirjallisuusluettelo.
 • Tarkenna ja rajaa valitsemaasi kehittämistehtäväaihetta kirjallisuuden perusteella; aseta kehittämistehtävällesi konkreettiset tavoitteet ja määrittele mahdolliset tulokset.
 • Kuvaa, millaisin askelin ja missä aikataulussa etenet tavoitteisiin. Liitä mukaan myös suunnitelma kehittämistehtävän esittelystä työyhteisössä (aikataulutus, toiminnot, tiedottaminen, osallistujarekrytointi). Kehittämistehtävän esittely ja toiminnallinen toteuttaminen työyhteisössä on erityisopettajan konsultatiivisen työtavan harjoittamista. Suunnittele työyhteisön edustajien kanssa toteutustapa työsi esittelyyn.
 • Hyväksytä suunnitelmasi vastuukouluttajalla.

b) Toteutus ja kehittämistehtävän esittely

 • Toteuta kehittämistehtävä suunnitelmasi mukaisesti
 • Järjestä kehittämistehtävän esittely omassa oppilaitoksessasi. Esittely toteutetaan oppilaitos- / työyhteisötasoisena hyvien käytänteiden levittämistapahtumana. Se voidaan toteuttaa esim. koko oppilaitoksen, edustamasi koulutusalan, henkilöstön jne. koulutus- tai toimintapäivänä.
 • Ilmoita oman ryhmäsi opiskelijoille, missä ja milloin esittelysi on, jotta muut voivat halutessaan osallistua esittelyyn. Jokainen opiskelija osallistuu yhteen kehittämistehtävän toiminnalliseen toteutukseen oman oppilaitoksen ulkopuolella.

c) Raportointi ja arviointi

 • Kirjoita kehittämistehtäväkokonaisuudesta kirjoitetaan raportti tai artikkeli Optimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Raportin tai artikkelin tarkoituksena on kuvata kehittämistehtävääsi, sen etenemisestä ja tuloksia lukijoille ja levittää erityisopetuksen hyviä käytäntöjä, ja samalla se osoittaa myös taitoasi laatia asiantuntijakirjoitus.
 • Raportissa tai artikkelissa kuvataan kehittämistehtävän taustat ja tavoitteet, teoreettiset lähtökohdat sekä työn tuloksia. Lopuksi arvioidaan saatuja tuloksia suhteessa kehittämistehtävän tavoitteisiin ja aikaisempiin selvityksiin sekä esitetään uusia kehittämisen kohteita. Raportin tiivistelmä tai artikkeli julkaistaan erityisopettaja.fi verkkolehdessä ja /tai Optimassa.
 • Portfolioon liitetään itsearviointi työn kokonaisuudesta ja hankitaan vertaisarviointi toteutusta seuraamassa olleelta opiskelijakollegalta.

Suoritus: Yksilö-, pari- tai pienryhmätyö