Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt oppilaitoksensa tai harjoitteluoppilaitoksensa sisäiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön, tunnistaen eri toimijoiden vastuita ja rooleja opiskelijoiden hyvinvointityössä / opiskelijahuoltotyössä. Opiskelija on perehtynyt opiskelijahuoltotoiminnan suunnitelmiin ja lainsäädäntöön ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä. Opiskelija kykenee noudattamaan päätöksenteossa tarvittavia tietosuojaan ja salassapitoon liittyviä vaatimuksia. Opiskelija tunnistaa oman roolinsa hyvinvoinnin edistäjänä ja kykenee pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan.

Sisältö

 • Oppilaitoksen sisäinen yhteistyö
 • Tietosuoja ja julkisuus opetustoimessa
 • Toiminnan suunnitelmallisuus opiskelijahuollossa
 • Fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen toimintaympäristön merkitys hyvinvoinnissa
 • Erityisopettajan rooli hyvinvoinnin tuottajana ja toimijoiden oma jaksaminen

Arviointiaineisto

 • Aiheeseen perehdyttävä ennakkotehtävä
 • Lähipäivään osallistuminen (lähipäivä toteutetaan yhdessä opinto-ohjaajakoulutuksen kanssa.)
 • Pienryhmässä toteutettava reflektointitehtävä

Arviointikriteerit

 • hahmottaa omaa toimintaansa ja rooliansa osana työyhteisön toimintaa
 • osaa hyödyntää kirjallisuutta ja lähdemateriaalia tehtävän suorituksessa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • kykenee toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja huomioimaan erilaisten ammattiryhmien näkökulmat yhteistyötilanteissa
 • osallistuu pienryhmässä tehtävän reflektointitehtävän tekemiseen

Tehtävät

TEHTÄVÄ 10. Ammatillisen erityisopettajan rooli oppilaitoksen hyvinvointityössä

Ennakkotehtävät:

 • Perehdy oman oppilaitoksesi opiskelijahuoltoa koskeviin suunnitelmiin ja asiaa koskevaan lainsäädäntöön sekä opiskelijahuoltoa koskevaan lähdemateriaaliin.
 • Tutustu tämän jälkeen oman oppilaitoksesi opiskelijahuoltotyöryhmän toimintaan (haastattele tai osallistu opiskelijahuoltotyöryhmän tapaamiseen). Tee kohdista 1 ja 2 muistiinpanot ja ota ne mukaasi tammikuun lähijaksolle

Koulutuspäivän jälkeen:

 • Pohtikaa ja kirjatkaa lähipäivän jälkeen kolmen hengen ryhmissä oppilaitoshyvinvointia ja kirjatkaa ajatuksenne raportiksi, joka ohjeistetaan tarkemmin lähipäivän jälkeen Optimassa.