Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet ja sisällölliset tavoitteet

Ammatillinen erityisopettajankoulutus toteutetaan kolmen lukukauden mittaisena monimuotokoulutuksena, jossa yhteiset lähijaksot vuorottelevat etätyöskentelyn kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta lähijaksoja ja harjoittelua.

Ohjattu etätyöskentely koostuu kirjallisista ja toiminnallisista tehtävistä, verkko-opintokokonaisuuksista ja harjoittelusta. Etätyöskentelyä varten opiskelijat verkostoituvat ja muodostavat yhteistyötiimejä.

Jatkuvan oppimisen opintokokonaisuus 11 op (AEJ14Z)

Jatkuvan oppimisen opintokokonaisuudessa tutustutaan ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmiin, asetetaan tavoitteet opiskelulle ja kootaan omaa portfoliota. Valinnaisten opintojen osuus mahdollistaa opintojen henkilökohtaistamista. Kaikkeen tähän sisällytetään jatkuva itsearviointi; oman toiminnan ja kehittymisen pohdintaa asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Inklusiivisen koulutuksen kehittämisen opintokokonaisuus 24 op (AET14Z)

Inklusiivisen koulutuksen kehittämisen opintokokonaisuudessa orientoidutaan erityisopettajuuteen, perehdytään ammatillisen erityisopettajan työn muotoihin ja tarkastellaan ammatillisen erityisopetuksen sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään. Opintokokonaisuuden tehtäviin sisällytetään itsearviointi; oman toiminnan ja kehittymisen pohdintaa asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Inklusiivisen opetuksen opintokokonaisuus 25 op (AEO14Z)

Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään yksilöllisiä oppimisedellytyksiä, erilaisia oppimisen vaikeuksia ja tuen tarpeita ja erityisopetuksen ja ohjauksen menetelmiä. Opintokokonaisuuteen sisältyvä harjoittelu sitoo ammatillisen erityisopetuksen teoreettisen ja käytännön toiminnan.