Jatkuvan oppimisen opintokokonaisuus

 • Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2003. Yliopisto- ja korkeakouluopettajankäsikirja. WSOY. Vantaa. Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi.
 • Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T (toim.) 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3 – ohjaustyön välineet. PS-kustannus. Juva. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vänskä, K. 2005 Moottoritieltä metsäpoluille – oppimisen henkilökohtaistaminen opiskelussa. Teoksessa J. Lerkkanen (toim.) Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 28-34.

Inklusiivisen koulutuksen kehittämisen opintokokonaisuus

Inklusiivisen opetuksen opintokokonaisuus

 • Aro – Siiskonen – Ahonen (toim.) 2007: Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Ahonen, T. & Aro, T. 2001. Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Porvoo: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Ahonen, T. & Siiskonen, T.(toim.) 2001. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Ahvenainen, O. & Holopainen, E. 1999. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet: teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita. Special Data: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Gillberg, C. 2001. Touretten oireyhtymä. Oireina tahattomat lihasnykäykset ja äännähdykset. Jyväskylä: PS-kustannus. Gillberg, C. Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Haapaniemi, L. 2003. Sopeutumattomien erityisluokkaopetus – konfliktisimulaattoriko? Väitöskirja
 • Halonen, M. 1999. Aikuinen oppimassa. Lukemisen ja kirjoittamisen harjoituksia oppimisvaikeuksista kärsiville aikuisille. Opetushallitus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Heikkinen, T. 2006. Mikä tässä sanassa on vialla? Luku- ja kirjoitustaidon ohjaaminen ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Opetushallitus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) 2003. HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Ikonen, O. (toim.) 1998. Kehitysvammaisten opetus. Mitä ja miten? Helsinki: Kehitysvammaliitto. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Jahnukainen, M., Pynnönen, P. (toim.) 2003. Ammatillisen erityisopetuksen kentällä. Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kaikkonen, L. (toim.) 2005. Something special. Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 53. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M., Kakkuri, I., Laakso, K., Peltonen, M. & Wennström, K. (toim.) 2008. Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille. Kopijyvä: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kakkuri, I. 1998. Aikuisen lukivaikeuksisen luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen perustaitojen arviointi ja oppiminen. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kasurinen, H. & Launikari, M. (toim.) 2007. Chances – Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opetushallitus. Erweko painotuote Oy:Helsinki. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kerola, K. (toim.) 2001. Struktuuria opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kuorelahti, M. & Viitanen, R. (toim.) 1999. Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun: nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot. Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta NUORAn julkaisuja.
 • Laakkonen, P., Salminen, M. & Kettunen, E. 2007. Numerotaito. Ammatillinen matematiikka. WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Laaksonen, A. 2008. Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Väitöskirja. Turun yliopisto.
 • Ladonlahti, T. & Pirttimaa, R. (toim.) 2000. Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Oppimateriaaleja 94. Frencellin kirjapaino Oy: Espoo. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. 2000. Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Lewis, A. & Norwich, B. (toim.) 2005. Special teaching for special children? Pedagogies for inclusion. Maidenhead: open University Press. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Michelsson, K., Saresma, U., Valkama, K. & Virtanen, P. 2000. MBD ja ADHD. Diagnosointi, kuntoutus ja sopeutuminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Myllykoski, A-M., Melamies, N. & Kangas, S. 2004. Itsenäistyvä nuori ja AD/HD. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Murto, P. (toim.) 1999. Yhteinen koulu kaikille. Onko inkluusio tarua vai totta? Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksen julkaisu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Närhi, V. Seppälä, H. & Kuikka, P. (toim.) 2010. Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Niilo Mäki Instituutti. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Paananen, S. 2006. Dysleksia, identiteetti ja biografinen oppiminen. Dysleksia aikuisen elämänkerronnassa. Lapin yliopiston julkaisuja 107. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Saarinen, M. 2012. Sosiaalisen elämän kehykset. Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla. Väitöskirja
 • Saloviita, T. 2006. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. PS-kustannus: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Saloviita, T. 2007. Työrauha luokkaan. Löydä omat toimintamallisi. PS-kustannus: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Sinkkonen, H-M. 2007. Kadonneet pojat: Monitapaustutkimus ESY-poikien kompleksisesta koulu-urasta ja elämänkulusta. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta..
 • Takala, M. & Kontu, E. 2006 (toim.) Luki-vaikeudesta Luki-taitoon. Yliopistopaino. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Teittinen, A. 2000. Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä? Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja 65. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Uusikylä, K. 2000. Lahjakkaiden kasvatus. Porvoo: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Ylönen, M. 2011. Aikuiset opinpoluilla. Oppimistukikeskuksen asiakkaiden kokemuksista ja kouluttautumishalukkuudelle merkityksellisistä tekijöistä. Väitöskirja