Asiakaskeskeinen ohjaus opintojaksolla perehdyt asiakkaiden yksilöllisiin ohjaustarpeisiin, ohjaussuhteen rakentamiseen ja erilaisiin ohjauksen menetelmiin. Lisäät myös osaamistasi ohjauksen moninaisista asiakasryhmistä.

Opintojaksoon liittyvillä ohjauspäivillä ja oppimistehtävillä edistetään ja arvioidaan ohjausosaamistasi, asiakasosaamistasi ja toimijuusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä ja opintopolun eri vaiheisiin liittyviä ohjaustarpeita ja tukea opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Hän osaa huomioida asiakkaiden ohjaustarpeet ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opiskelija osaa kohdata ohjattavansa erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa sekä rakentaa tietoisesti hyvää ohjaussuhdetta. Hän osaa tukea ohjattavien omaehtoista toimintaa oppimisessa ja opiskelussa, urasuunnittelussa ja henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia ohjauksen menetelmiä erilaisissa ohjaustilanteissa ja syventää asiakaskeskeiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla ohjauspäiviin ja tekemällä opintojaksolle kuuluvat, osaamistavoitteittesi mukaiset oppimistehtävät. Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta.

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat ohjauspäiviin osallistumalla sekä suorittamalla hyväksytysti opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mahdollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen.

Oppimisprosessin arviointi

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan asiakasosaamistasi, ohjausosaamistasi ja toimijuusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamista ja reflektio-osaamista.

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat osaamistavoitteittesi mukaiset opintojakson oppimistehtävät sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä ohjauspäivien aikana osoitetusta osaamisesta.

Arviointikriteerit

Opintojakson aikana tuotetun arviointiaineiston avulla arvioidaan asiakasosaamista, ohjausosaamista ja toimijuusosaamista.

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Asiakasosaaminen

 • Opiskelija tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä ja opintopolun eri vaiheisiin liittyviä ohjaustarpeita ja huomio ne ohjauksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Ohjausosaaminen

 • Opiskelija osaa kohdata ohjattavansa erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa sekä rakentaa ammatillisen ohjaussuhteen.
 • Opiskelija tunnistaa ohjaajan ja ohjattavan roolit tavoitteellisen ohjauskeskustelun rakentamisessa ja osaa toteuttaa ohjattavan omaehtoista toimintaa tukevan ohjauskeskustelun
 • Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia ohjauksen menetelmiä erilaisissa ohjaustilanteissa ja ympäristöissä.

Toimijuusosaaminen

Opiskelija osaa arvioida omaa asiakaslähtöiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan ja asettaa tavoitteita oman ohjausosaamisen kehittämiselle.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Ohjauskeskustelu

 • Aarnio, H., Enqvist, J., Kekki, M., Kokkonen, M. & Sukuvaara, T. 2007. Dialogilla syvätehoa oppimiseen. Verkkopalvelu. Hämeen ammattikorkeakoulu.
 • Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Hämeenlinna: Tammi.
 • Venkula, J. 2007. Kysymisen taito. Kirjapaja.

Pienryhmäohjaus

 • Kallinen, R. Krebs, H. & Nurmi, J. (toim.) 2006. Laadukas vertaisohjaus. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu.
 • Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle!: toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Jyväskylä: PS -Kustannus.
 • Penttinen, L., Pihtari, E., Skaniakos, T. & Valkonen, L. (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto: Yliopistopaino.

Verkko-ohjaus

 • Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (Toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut.
 • Kettunen, J. 2017. Career practitioners’ conceptions of social media and competency for social media in career services. Finnish Institute for Educational Research Studies 32. University of Jyväskylä.
 • Koli, H. 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.
 • Korpi, T., Laine, T. & Soljasalo, J. 2012. Rekrytoinnin suhteellisuusteoria. Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työnhaussa. Helsinki: Management Institute of Finland MIF Oy.
 • Suominen, R. & Nurmela, S. 2011. Verkko-opettaja. Helsinki: WSOYpro
 • Pönkä, H. 2016. Ohjauksen vuorovaikutus ja viestintä verkkoviestintävälineillä. Nettietiketti, kirjallisen viestinnän erityispiirteet, videoneuvotteluissa esiintyminen. Esitykset Verkko-ohjaaja-hankkeen koulutuksissa. Saatavilla: https://harto.wordpress.com/2016/03/22/verkko-vuorovaikutus-ja-ohjaus-esitys
 • Kettunen, J. 2016. Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Teoksessa J. Fedotoff, H. Leppäkari & P. Timonen (toim.) 2016. Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulun kaupunki, 71–74. http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf http://www.koordinaatti.fi/

Urasuunnittelu / Uraohjaus

 • Airo, J-P., Rantanen, J. & Salmela, T. 2008. Oma ura, paras ura. Talentum.
 • Carlsson, M. & Järvinen, K. 2012. Mielekäs työ: uuden ajan uraopas. Helsinki: SanomaPro.
 • Haikola, A. (toim) 2009. Ura unelmissa. Matkaopas työelämään AMK-opiskelijoille. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Järvilehto, L. 2013. Upeaa työtä! Hämeenlinna: Tammi.
 • Kokkonen, M. 2010. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Krogerus, M. & Tschäppeler, R. 2012. Pieni suuri päätösten kirja. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
 • Mulari, M. 2013. Tietoisen ammatinvalinnan opas. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
 • Ojanen, M. 2011. Minä ja muut: itsetuntemuksen kirja. Helsinki: Kirjapaja.
 • Partanen, A. 2011. Kyllä minä tästä selviän. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Poijula, S. 2018. Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja
 • Ståhlberg, L- & Herlevi, M. 2017. Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Erityinen tuki

Kulttuuritietoisuus

Kansainvälisyys