Opiskelun periaatteet ja opintojen ohjaus

Opinto-ohjaajaksi kehittyminen on osa yksilön koko työiän kestävää ammatillista kasvua, jossa oma lähtöammatti ja opettajuus kehittyvät ohjaajuudeksi. Koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle kehykset, joiden kautta hän voi tarkastella opinto-ohjauksen kysymyksiä suhteessa omaan ja yhteisönsä toimintaan.

Kelpoisuus ja opintojen laajuus Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelijat hankkivat opinto-ohjaajan kelpoisuuden suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset opinto-ohjaajan opinnot monimuoto-opiskeluna. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa 27 tunnin työskentelyä.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät ohjauspäiviin osallistuminen, erilaisissa ryhmissä tapahtuva vertaisoppiminen, verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu ja oman työn kehittäminen. Opinnot sisältävät myös kolme verkostoharjoittelua (3x5 päivää). Kansainväliseen vaihtoon haluavilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon.

Opintojen toteuttamisaikataulu Opinto-ohjaajankoulutuksen opinnot alkavat 5. - 6.6. 2018 ja opinto-oikeutesi päättyy 31.7.2021. Opintoihin sisältyvät ohjauspäivät toteutetaan Jyväskylässä ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Ohjauspäivät ovat tärkeä osa opintoja. Niiden aikana edistetään ja arvioidaan osaamistavoitteiden mukaista osaamista sekä rakennetaan yhteistä ohjauksen tietoperustaa erilaisissa vertaisryhmissä. Tämän vuoksi ohjauspäivillä on läsnäolovelvoite.

Ohjauspäivät ovat seuraavat:

  • 5.-6.6.2018 (koko ryhmä Jyväskylässä)
  • 28.-29.8.2018 (Jkl:n ryhmä) 30.-31.8.2018 (Etelä-Pohjanmaan alueryhmä)
  • 20.-22.11.2018 (koko ryhmä Jyväskylässä)
  • 15.-16.1.2019 (Jkl:n ryhmä) 17.-18.1.2019 (Etelä-Pohjanmaan alueryhmä)
  • 12.-13.3.2019 (Jkl:n ryhmä) 14.-15.3.2019 (Etelä-Pohjanmaan alueryhmä)
  • 7.-8.5.2019 (koko ryhmä Jyväskylässä)

Pienryhmätoiminta Opinto-ohjaajankoulutuksessa pienryhmätoiminnalla on suuri merkitys. Pienryhmät kokoontuvat jokaisella lähijaksolla. Ne toimivat samassa kokoonpanossa koko koulutuksen ajan ja niissä viedään opiskelijan opintoja eteenpäin oman kouluttajan ja ryhmän tuella. Pienryhmissä tarjoutuu mahdollisuus reflektiiviseen ajatteluun ja erilaisten kysymysten pohdintaan. Pienryhmätoiminnassa vertaisuus on vahva voimavara.

Kun suunnittelet opintojasi ja arvioit niihin tarvittavaa aikaa, muista huomioida myös itsenäisen työskentelyn vaatima aika. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu muun muassa erilaisten oppimistehtävien tekemistä. Oppimistehtäviä kuuluu jokaiseen opintojaksoon ja tehtävät voivat olla työläitä.

Läsnäolovelvoite ja poissaolojen korvaaminen Ohjauspäivillä ja verkostoharjoittelussa on läsnäolovelvoite. Poissaolot korvataan tekemällä omalle kouluttajalle esitys korvaavuudesta, joka vastaa poissaoloteeman sisältöä ja on osaamistavoitteen suunnassa. Kouluttajan hyväksyttyä esityksen opiskelija tekee tehtävän/sovitun korvaavuuden.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus aikana Opintojen ohjausta toteutetaan monipuolisesti kaikki ohjauksen toteuttamismuodot – henkilökohtainen, pienryhmä, suurryhmä ja omaehtoinen ohjaus – huomioiden. Kouluttajien lisäksi opintojen ohjausta antavat opettajakorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen ohjaaja. Opinto-oppaasta ja Optiman AOKK Opiskelu - työtilasta löydät linkkejä opiskelun kannalta tärkeisiin palveluihin. Teknisissä asioissa (esim. Optima, Adobe Connect ja muut verkkotyövälineet) auttaa aokktuki@jamk.fi.

Henkilökohtainen opintojen ohjaus Jokaisella opinto-ohjaajaopiskelijalla on nimetty oma kouluttaja, joka vastaa opiskelijoidensa opiskeluprosessin kokonaisohjauksesta (mm. henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, oppimistehtävät, kehittämistyön ja pienryhmän ohjaus). Opiskelija saa opintojensa aikana henkilökohtaista ohjausta omalta kouluttajaltaan.

Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa kaikkia niitä käytännön toimia, joilla tuetaan opiskelijan ohjaajaksi kasvua. Henkilökohtaista ohjausta annetaan lähijaksojen yhteydessä tarpeen mukaan ennakkoon sovittuna aikana sekä etäjaksoilla sähköpostitse, puhelimitse sekä verkkokokousmahdollisuuksia hyödyntäen.