Läsnäoloilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua lukuvuosittain (tai lukukausittain) läsnäolevaksi opiskelijaksi Peppi-opiskelijahallintojärjestelmän kautta osoitteessa peppi.jamk.fi. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudeksi 17.5.-31.8.2021 välisenä aikana. Uudet opiskelijat voivat ilmoittautua läsnäolevaksi 1.6.-31.8.2021. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi koko lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeus on vain läsnäoloilmoituksen tehneellä opiskelijalla, ja opiskelijan on itse huolehdittava omasta läsnäolomerkinnästään.

Ohjeet Peppi-järjestelmän käyttöön ja läsnäoloilmoittautumiseen löytyvät osoitteesta oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/.

Peppi-opiskelijahallintojärjestelmän avulla pidetään myös mm. yhteystiedot ja HOPS ajan tasalla sekä ilmoittaudutaan opintojaksoille.

Katso tästä ohje läsnäolevaksi ilmoittautumisesta.

Lukuvuoden 2021-2022 aikataulut

 

Opiskeluoikeusaika

Opiskelijaksi valitulla, läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla, jolla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä, on opiskeluoikeus ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opiskeluoikeus perustuu lakiin 932/2014 ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön. Opiskeluoikeusaika on kolme vuotta.

Opinnot on aloitettava valintaa seuraavan lukuvuoden alussa, ellei opettajakorkeakoulun johtaja erityisestä syystä (varusmiespalvelus, pitkäaikainen sairaus, äitiysloma, vanhempainvapaa) myönnä lupaa keskeyttää opinnot ja ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi. Myönteisellä päätöksellä opiskelu voi alkaa seuraavan lukuvuoden alusta. Poissaolo opinnoista kuluttaa kaikissa tapauksissa opiskeluoikeusaikaa.

Opiskelija, joka ei ole saanut opintojaan päätökseen opiskeluoikeusajan kuluessa, menettää opiskeluoikeutensa eikä voi suorittaa opintoja tai saada todistusta. Opinnot voi suorittaa loppuun pyrkimällä uudelleen opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta tai anomalla harkinnanvaraista lisäaikaa tietyin ehdoin.

 

Harkinnanvarainen lisäaika

Jyväskylän ammattikorkeakoulu voi tutkintosääntönsä perusteella myöntää harkinnanvaraista lisäaikaa opettajakorkeakoulun opintoihin erityisestä syystä, mikäli opiskelija ei saa opintojaan valmiiksi opiskeluoikeusajan puitteissa. Ennen harkinnanvaraisen lisäajan anomista opiskelijan on hyvä keskustella asiasta oman kouluttajan ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa.

Lisäajan voi saada perustellusta syystä pääsääntöisesti kerran ja enintään kahdeksi lukukaudeksi, mikäli opintoja on jäljellä enintään 20 op, opiskelijalla on esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi ja valmistuminen lisäajalla on realistista.

Toista lisäaikaa voi hakea, jos opiskelija on edellisellä lisäajalla osallistunut opetukseen tai on muutoin osoittanut pyrkivänsä suorittamaan opintonsa loppuun ja suorittamatta on enintään 10 op. Jos opiskelunäyttöä ei ole, perusteluna voidaan hyväksyä opiskelijan tai hänen lähiomaisensa sairaus tai poikkeuksellisen vaikea elämäntilanne. Myös merkittävät luottamustoimet, ansiokas tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä huippu-urheilu voidaan hyväksyä perusteluksi. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa syy tulee todentaa luotettavalla dokumentilla. Jos opiskelija toimittaa lääkärintodistuksen, siinä tulee todeta opiskelijan heikentynyt opiskelukyky. HUOM! Edellä mainitut mahdolliset muut dokumentit (kuten lääkärintodistus) opiskelijan tulee näyttää henkilökohtaisesti tai toimittaa kopiot paperisina postitse opiskelijapalveluiden päällikölle. Tietoturvasyistä liitteitä ei saa toimittaa sähköpostin liitteenä. Lisätietoja voi kysyä opiskelijapalveluista.

Lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Lisäaikahakemus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä. Katso lisätietoja tutkintosääntö, 29§.

Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä sähköisesti opiskelijan ELMO-työpöydän kautta. Valtioneuvoston asetukseen 1440/2014 perustuva käsittelymaksu 50€ tulee maksaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) tilille OP-Pohjola IBAN: FI38 5290 0220 4210 34, viite 1122 ennen hakemuksen jättämistä.

Harkinnanvaraisen lisäajan sähköinen hakemuslomake löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi -vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 2 Opintojen aikana, Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen. Hakemuksen liitteeksi opiskelijan on lisättävä kouluttajan hyväksymä opintosuunnitelma (pdf) sekä kuitti käsittelymaksusta (pdf). Päätöksen opiskeluoikeusajan jatkamisesta tekee ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden päällikkö koulutuspäällikön esityksestä. Jos opiskeluoikeusaikasi on jo päättynyt, sinulla ei ole opiskelijastatusta eikä hakemustasi voida ottaa käsittelyyn.

 

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Jos opiskelija on laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen, hän voi hakea opiskelijapalveluiden päälliköltä uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta, mikäli opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta. Mikäli opiskelijalla on esittää riittävät perustelut ja sitä tukevat dokumentit, opiskeluoikeus voidaan palauttaa välittömästi, kuitenkin ennen seuraavaa opiskelijamäärien tilastointipäivää syyslukukaudella (20.9. ) ja kevätlukukaudella (20.1.). Hakemus ja ohje opiskeluoikeuden palauttamiseksi löytyy opinto-oppaasta, kohdasta Opintoihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet.

Valtioneuvoston asetukseen 1440/2014 perustuva hakemuksen käsittelymaksu 50€ tulee maksaa JAMKin tilille ennen hakemuksen jättämistä ja kuitti maksetusta suorituksesta tulee toimittaa ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin.

Tilin numero IBAN: FI38 5290 0220 4210 34, BIC: OKOYFIHH, viite 1122

Hakemus ja tarvittavat liitteet tulee jättää hyvissä ajoin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin valmisteltavaksi. Myönteisellä päätöksellä opiskelu voi alkaa seuraavan lukukauden alusta.

Jos opiskeluoikeusaika on jo päättynyt, uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakeminen ei enää ole mahdollista.

 

Opintojen keskeyttäminen

Mikäli opiskelija haluaa ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi, tulee hänen anoa siihen lupaa opettajakorkeakoulun johtajalta erillisellä poissaolohakemuksella. Poissaolohakemus löytyy opinto-oppaan kohdasta Opintoihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet. Poissaolo-oikeus myönnetään vain erityisestä syystä (varusmiespalvelus, pitkäaikainen sairaus, äitiysloma, vanhempainvapaa).

Läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi tai päinvastoin vain ilmoittautumisaikana. Poissaolohakemukseen tulee liittää perustelua tukevat todistukset. Hakemus liitteineen tulee lähettää ammatillisen opettajakorkeakoulun osoitteeseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Opiskelijapalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä.

Opiskelijapalveluissa tehdään merkintä poissaolevasta opiskelijasta Peppi-opiskelijahallintojärjestelmään myönteisen päätöksen jälkeen.

 

Eroaminen -ilmoitus opintojen lopettamisesta

Mikäli opiskelija lopettaa opintonsa opettajakorkeakoulussa kokonaan opiskeluoikeusajan aikana, hänen tulee täyttää erillinen eroilmoitus sähköisen asioinnin kautta.

Eroilmoitus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä  Sähköinen asiointi –vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 3 Opintojen päättyessä. Tällä lomakkeella opiskelija eroaa lopullisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Eroamispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin ilmoitus saapuu JAMKiin. Opiskelijan tulee varmistaa, että kaikki suoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Eronneelle opiskelijalle ei voi enää kirjata opintosuorituksia.

 

Opintososiaaliset edut ja taloudellinen tuki

Rahoitusvaihtoehtoja aikuisopiskelijoille tarjoavat esim. Työllisyysrahasto sekä TE-toimisto.

Työllisyysrahasto
Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Työllisyysrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada.
Lisätietoja: Työllisyysrahaston www-sivut

TE-toimisto
Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla. 
Lisätietoja: 
Työttömyysetuuksista TE-toimiston koulutusneuvonta
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Lisätietoa valtion opintotuesta, kesäopintotuesta ja ateriatuesta: Taloudellinen tuki opintoihin

Neuvoja opintojen rahoitusasioissa saa AOKKin opiskelijapalveluista sekä sähköpostitse opintotuki(at)jamk.fi.

 

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Sähköposti: opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi

 

Opintoasiainkoordinaattorit

Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598
Näytä lisää
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261