Opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti -opintojakso alkaa heti opintojesi alussa ja kestää koko opiskelusi ajan. Tällä opintojaksolla asetat itsellesi opinto-ohjaajan koulutukseen ja ohjaajan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteita. Reflektoit osaamisesi kehittymistä ja rakennat yhteisöllistä tietoa erilaisissa koulutuksen aikaisissa vertaisryhmissä. Opintojen päätteeksi arvioit koulutuksen aikana saavuttamaasi osaamista.

Osana oman ohjaajuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymisen reflektointia kirjoitat koulutuksen aikana artikkelin, jossa käsittelet ohjauskoulutuksen aikana syntynyttä opinto-ohjaajan ammatti-identiteettiä.

Osaamistavoite

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Hän asettaa mielekkäitä tavoitteita omalle ohjaajana kehittymiselleen sekä arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen yleisiin ja omiin tavoitteisiinsa.

Opiskelija kykenee vuorovaikutukselliseen ja osaamista kehittävään dialogiin sekä yhteisöllisen tiedon rakentamiseen erilaisissa vertaisryhmissä opinto- ohjaajankoulutuksen aikana.

Opiskelija osaa etsiä ja kriittisesti valikoida sellaista teoreettista tietoa, joka yhdistyneenä kokemustietoon palvelee sekä hänen että hänen yhteisönsä ohjauksen kehittymistä.

Osaamisen hankkiminen

Hankit tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamista osallistumalla ohjauspäiviin ja tekemällä opintojaksolle kuuluvat osaamistavoitteittesi mukaiset oppimistehtävät.

Oppimisprosessin arviointi

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan toimijuusosaamistasi ja kehittämisosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio- osaamistasi.

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, vertaisarvioinnin ja opettajakorkeakoulun kouluttajan palautteet sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio- osaamisestasi.

Arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä koulutuksen päättävästä arviointikeskustelusta ja siihen liittyvästä aineistosta.

Kirjallisuus

Portfolio

  • Huotari, J., Lepänjuuri, A. & Niskanen, A. 2007. Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Teoksessa A. Laitinen, R. Nurminen & L. Soininen (toim.) Tunnistatko osaamisen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 89 – 98.
  • Kankaanranta, M., Grant, A. & Linnakylä, P. (toim.) 2007. e-Portfolio. Adding Value for Lifelong Learning. Institute for Educational Research: Jyväskylä.
  • Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi.
  • Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Porvoo: WSOY.

HOPS

  • Annala, J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1225. Tampere: Tampere University Press.
  • Ansela, M., Haapaniemi, T. & Pirttimäki, S. 2005. Yliopisto-opiskelijan hops: ohjaajan opas. Kuopio: Kuopion yliopisto.
  • Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen. A. (toim.) 2006. Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: Ps-kustannus.
  • Penttinen, L., Skaniakos, T., Ansela, M. & Plihtari, E. (toim.) 2011. HOPS-ohjaus. Osaamista yhteistyötä ja hyvinvointia. Jyväskylä: Kopijyvä Oy