Tällä opintojaksolla syvennät ymmärrystäsi ohjauksen, muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan välisistä suhteista sekä tulevaisuudesta. Perehdyt myös ohjauksen arviointiin sekä ohjauksen ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin.

Opintojaksoon liittyvillä ohjauspäivillä ja oppimistehtävillä edistetään ja arvioidaan tulevaisuusosaamistasi ja kehittämisosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa analysoida suomalaisen yhteiskunnan, koulutuspolitiikan ja -järjestelmän, ohjauspalveluiden sekä työelämän nykytilaa ja muutoksia. Opiskelija hyödyntää työssään ajanmukaista tietoa työelämässä tarvittavista osaamisista ja työelämätaidoista sekä tulevaisuutta koskevaa arviointi- ja ennakointitietoa.

Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa ohjaustoimintaansa ja opinto-ohjausta omassa työyhteisössään ja verkostoissa.

Opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja arvioida ohjausta ja tekee näkyväksi ohjauksen merkitystä osana koulutuksen tuloksellisuutta.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla ohjauspäiviin ja tekemällä osaamistavoitteittesi mukaiset opintojaksolle kuuluvat oppimistehtävät. Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta.

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat ohjauspäiviin osallistumalla sekä suorittamalla hyväksytysti opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mahdollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen.

Oppimisprosessin arviointi

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan tulevaisuusosaamistasi ja kehittämisosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat osaamistavoitteittesi mukaiset opintojakson oppimistehtävät sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä ohjauspäivien aikana osoitetusta osaamisesta.

Arviointikriteerit

Oppimistuotosten avulla arvioidaan tulevaisuusosaamista ja kehittämisosaamista.

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Tulevaisuusosaaminen

  • Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella yhteiskunnan ja työelämän muutosten näkymistä opinto-ohjaajan työssä.
  • Opiskelija osaa hyödyntää työssään tulevaisuutta koskevaa arviointi- ja ennakointitietoa sekä tietoa työelämässä tarvittavasta osaamisesta.

Kehittämisosaaminen

  • Opiskelija osaa kehittää ja arvioida opinto-ohjausta omassa työyhteisössään ja ohjausverkostoissa.
  • Opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja arvioida ohjausta ja tehdä näkyväksi ohjauksen merkitystä osana koulutuksen tuloksellisuutta.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus