Tällä opintojaksolla perehdyt verkko-opintojen kautta opinto-ohjaajan toimintaympäristöihin sekä opinto-ohjaajan työtä määrittäviin säädöksiin ja asiakirjoihin. Lisäksi rakennat omaa ohjauksen monialaista verkostoasi opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien ja verkostoharjoitteluiden avulla.

Opintojaksoon liittyvillä verkko-opinnoilla ja verkostoharjoitteluilla edistetään ja arvioidaan verkosto-osaamistasi, kehittämisosaamistasi sekä toimijuusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee opinto-ohjausta määrittävän lainsäädännön sekä opinto-ohjaajan työtä ohjaavat säädökset ja asiakirjat ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä.

Opiskelija tuntee eri oppilaitosmuotojen opinto-ohjauksen erityispiirteet ja eri ohjaustoimijoiden tarjoamia ohjauspalveluja. Opiskelija osaa toimia ohjauksen asiantuntijana, kehittäjänä ja koordinoijana konsultoivia työtapoja hyödyntäen.

Opiskelija osaa toimia aktiivisesti yhteistyössä elinkeinoelämän, työelämäpalveluiden tarjoajien ja muiden alueensa ohjaustoimijoiden kanssa. Opiskelija osaa luoda uusia oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiselle tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja.

Opiskelija tunnistaa oman roolinsa oppilaitoksen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisessä ja kykenee pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat osaamistavoitteittesi mukaiset oppimistehtävät. Olet voinut jo hankkia, tai parhaillaan olla hankkimassa, tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta.

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat suorittamalla hyväksytysti verkko-opintojakson sekä muut opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mahdollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen.

Oppimisprosessin arviointi

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan verkosto-osaamistasi, kehittämisosaamistasi ja toimijuusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat opintojaksoon kuuluvat osaamistavoitteittesi mukaiset oppimistehtävät ja vertaisarvioinnin palautteet sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

Oppimistuotosten avulla arvioidaan verkosto-osaamista, kehittämisosaamista ja toimijuusosaamista

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Verkosto-osaaminen

 • Opiskelija kykenee luomaan oman toimintansa kannalta tarkoituksenmukaisia opinto-ohjauksen verkostoja.
 • Opiskelija osaa toimia monialaisessa yhteistyössä muiden alueensa ohjaustoimijoiden kanssa.

Kehittämisosaaminen

 • Opiskelija tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen oman ja yhteisönsä ohjaustoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisen kannalta.

Toimijuusosaaminen

 • Opiskelija tuntee opinto-ohjausta määrittävän lainsäädännön asiakirjat ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä.
 • Opiskelija tuntee eri oppilaitosmuotojen opinto-ohjauksen erityispiirteet ja eri ohjaustoimijoiden tarjoamia ohjauspalveluja.
 • Opiskelija kykenee toimimaan ohjauksen asiantuntijana muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Verkosto-osaaminen

 • Leppänen, A. & Torvinen, H. 2012. Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu. http://oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu/
 • Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa. Matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Nykänen, S. , Karjalainen, M. & Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana.
 • Silvennoinen, M. 2009. Löydä aarteesi – verkostoidu. Tammi oppimateriaalit.

Moniammatillinen yhteistyö

 • Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:18. Helsinki: Unigrafia
 • Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä –moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.
 • Koskela, S. 2013. ”Mie teen vaan oman työni”. Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Jyväskylän yliopisto.
 • Nummenmaa, A.R. 2007. Moniammatillinen yhteistyö – rakenteita ja prosesseja. Teoksessa Tuetusta toimijuudesta itsenäiseen toimijuuteen. Dialoginen ohjaus ja neuvonta käytännössä. Polku työmarkkinoille –osahanke. Optio Työelämään – Joensuun Seudun Työllisyys EQUAL, 45–59.

Perusopetus

Lukio

Toisen asteen ammatillinen koulutus

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
 • Hintsanen, V., Juntunen, K., Kukkonen, A., Lamppu, V-M., Lempinen, P., Niinistö-Sivuranta, S., Nordlund-Spiby, R., Paloniemi, J., Rode, J-P., Goman, J., Hietala, R., Pirinen, T. & Seppälä, H. 2016. Liikettä niveliin – Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuus. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI).
 • Kuronen, I. 2010. Mun kompassin neula vaan pyörii.Keskeyttämiskokemuksia ammatillisessa koulutuksessa.https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37589
 • Numminen, U., Jankko, T., Lyra-Katz, N., Nyholm, N., Siniharju, M. ja Svedlin, R. 2002. Opinto-ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä koulutuksen siirtymävaiheissa. Arviointi 8/2002. Opetushallitus.

Ammattikorkeakoulu

 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
 • Haapasilta, M. & Siikaniemi, L. (toim.) 2008. Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu.
 • Kalima, R. 2011. Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa : tutkimus Helsingin ammattikorkeakoulun opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syistä vuosina 2002 – 2007 ja niihin vaikuttamisen keinoista. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
 • Lätti, M. & Putkuri, P. (toim.) 2009. Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan – kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakouluista. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:18.
 • Niskanen, A.& Virtanen. R. (toim.) 2008. Taidatko tunnistamisen? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 92. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, M., Arolainen-Peltola, P., Ylinen, R., Pekkanen, O. & Puolakka, K. (toim.) 2009. Urasuunnittelusta ammattikorkeakoulujen valttikortti? Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Penttinen, L., Kosonen, T., Annala, J. & Mäkinen, M. 2017. Ohjaus ja opintojen eteneminen. Eurostudent VI- tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:36.

Yliopisto

 • Yliopistolaki (558/2009)
 • Lairio, M. & Penttilä, M. (toim.) 2007. Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Nummenmaa, A. R., Lairio, M., Korhonen, V. & Eerola, S. 2005. Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Yliopistopaino.
 • Vuorinen, P. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä.
 • Vuorinen, R. & Saukkonen, S. (ed.) 2006. Guidance Services in Higher Education. Strategies, Design and Implementation. Jyväskylä: Institute for educational research.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Työhyvinvointi

 • Alhanen, K. 2011. Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi.
 • Estola, E, Kaunisto, S-L., Keski-Filppula, U., Syrjälä, L. & Uitto, M. 2007. Lupa puhua: kertomisen voima arjessa ja työssä. Jyväskylä: PS -kustannus.
 • Jabe, M. 2010. Voitko hyvin työssäsi: opas alaiselle ja esimiehelle. Helsinki: Suomen Yrityskirjat Oy.
 • Kallasvuo, A., Koski, A., Kyrönseppä, U. & Kärkkäinen, M-L. (toim.) 2012. Työyhteisön työnohjaus. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Punkanen, T. 2009. Työnohjaus muutoksen moottorina. Helsinki: Tammi.
 • Rauramo, P. 2009. Työhyvinvoinnin portaat: työkirja. Työturvallisuuskeskus.
 • Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS -kustannus.