Ohjauksen teoreettinen viitekehys opintojaksolla perehdyt ohjauksen peruskäsitteistöön ja ammattieettisiin periaatteisiin. Lisäksi syvennyt ohjauksen teoreettisiin lähestymistapoihin ja rakennat omaa ohjauksen käyttöteoriaasi.

Tämän opintojakson oppimistehtävät johdattavat sinua tutkimaan ohjausta ilmiönä ja haastavat sinua myös arvioimaan omia lähtökohtiasi opinto-ohjaajana toimiselle.

Opintojaksoon liittyvillä ohjauspäivillä ja oppimistehtävillä edistetään ja arvioidaan ohjausosaamistasi ja asiakasosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Osaamistavoite

Opiskelija hallitsee ohjauksen peruskäsitteistön, ammattieettiset periaatteet ja ohjauksen sisältöalueet. Opiskelija tuntee ohjauksen ja uraohjauksen keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja ja osaa arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta ja toimivuutta erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää monipuolista ja joustavaa käyttöteoriaa oman ohjaustoimintansa taustalle ja tueksi. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut asiakaslähtöisesti ja omaan käyttöteoriaansa perustuen.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla ohjauspäiviin ja tekemällä opintojaksolle kuuluvat, osaamistavoitteittesi mukaiset oppimistehtävät. Olet voinut jo hankkia, tai parhaillaan olla hankkimassa, tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta.  

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat ohjauspäiviin osallistumalla sekä suorittamalla hyväksytysti opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mahdollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ohjausosaamistasi ja asiakasosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat osaamistavoitteittesi mukaiset opintojakson oppimistehtävät sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä ohjauspäivien aikana osoitetusta osaamisesta.

Arviointikriteerit

Oppimistuotosten avulla arvioidaan ohjausosaamistasi  ja asiakasosaamistasi. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Ohjausosaaminen

 • Opiskelija tuntee ohjauksen peruskäsitteistön ja ohjauksen sisältöalueet 
 • Opiskelija tunnistaa oman toimintansa taustalla olevat ohjauksen teoreettiset ja filosofis-eettiset lähtökohdat
 • Opiskelija osaa yhdistää ohjausta koskevaa kokemuksellista tietoa teoreettiseen tietoon siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden, ohjaajan oman käyttöteorian

Asiakasosaaminen

 • Opiskelija osaa soveltaa ohjausteoreettista osaamistaan erilaisissa ohjaustilanteissa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 

Kirjallisuus

Ohjausajattelu

 • Cedefop 2009. Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe. Luxemburg: Cedefop panorama series; 164. http://cedefop.europa.eu/EN/news/4362.aspx
 • Hooley, T., Sultana, R. G, & Thomsen, R. (ed.) 2018. Career Guidance for Social Justice. Contensting Neoliberalism. London: Routledge. Taylor & Francis Group.
 • Kasurinen, H., Merimaa, E. & Pirttiniemi, J. (toim.) 2011. OPO. Opinto-ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus
 • Niles, S. G., & Harris - Bolwlsbey, JA. 2013. Career Development Interventions in the 21st Century (5th ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Onnismaa, J. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta. 3. painos. Helsinki: Gaudeamus.
 • Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, E. & Vuorinen, R. (toim.) 2018. OPO 2. Opinto-ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus.
 • Thomsen, R. 2012. Career guidance in communities. Aarhus: Aarhus University Press.
 • Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Ohjauksen etiikka

Ohjauksen lähestymistavat

 • Helander, J. & Seinä, S. 2005. Mielen malleista ohjaustodellisuuteen – ohjausteoriat opinto-ohjaajankoulutuksessa. Teoksessa J. Lerkkanen (toim.) Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 13-18.
 • Nota, L., & Rossier, J. (Eds.) 2015. Handbook of Life Desing. From practice to theory and from theory to practice. Hogerefge Publishing.
 • Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Saarijärvi: Palmenia-kustannus

Sosiodynaaminen lähestymistapa

 • Peavy, R. V. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus.
 • Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus.
 • Peavy, R. V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

Kognitiivinen lähestymistapa

 • Lerkkanen, J., Kivelä, K., Peterson, G.W., & Sampson, J.P. 2016. The Role of Dysfunctional Career Thoughts and Indecision in Determining Guidance Needs. The Canadian Journal of Career Development, 15 (2). http://cjcdonline.ca/download/role-dysfunctional-career-thoughts-indecision-determining-guidance-needs/
 • Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 14.
 • Sampson, J.P. jr, Reardon, R. C., Peterson, G.W. & Lenz, J.G. 2004. Career Counseling & Services. A Cognitive Information Processing Approach. Belmont: Brooks & Cole.

Ratkaisusuuntautunut lähestymistapa

 • Furman, B. & Ahola, T.2007. Onnistuminen on joukkuelaji. Reteaming –valmentajan käsikirja. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy
 • Malinen, T. 2008. Luova tila –ratkaisukeskeisestä ja narratiivisesta työtavasta. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy.
 • Mattila, A. S. 2006. Näkökulman vaihtamisen taito. Porvoo: WSOY.
 • Martela, F. 2015. Valonöörit − Sisäisen motivaation käsikirja. Helsinki: Gummerus.
 • O´Connell. 2005. Solution-Focused Therapy. London: Sage Publications.
 • Toukonen, M.L. 2008. Omat unelmani. Unelmatyöskentelyn tehtäväkirja. Jyväskylä: PS -kustannus.
 • Toukonen, M.L. 2008. Unelmatyöskentely. Ote omanlaiseen elämään. Jyväskylä: PS - kustannus.
 • Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2014. Positiivisen psykologian voima, Jyväskylä: PS - kustannus.