Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea osaksi opinto-ohjaajankoulutuksen opintojasi sellaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Opinto-ohjaajan koulutuksen aluksi laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa arvioit omia lähtökohtiasi opinnoille. Tässä suunnitelmassa kuvaat myös sen, millaista osaamista sinulla jo on suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja mitä osaamistasi mahdollisesti esität hyväksiluettavaksi. Suunnitelmasi pohjalta käyt HOPS keskustelun oman kouluttajasi kanssa. 
 
Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen. 

Hyväksiluku

Kuva: Hyväksilukeminen

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista joko kokonaan tai osittain muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla.

Korvaaviksi opinnoiksi esitettävien opintojen tulee vastata ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä ja osaamisen tulee olla olemassa. Korvaavien opintojen tulee siten liittyä opinto-ohjaajan työhön tai oman ammattialan kehittämiseen.

Korvaavuuden hakeminen

Korvaavuutta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon liitetään kopio korvaaviksi esitettyjen opintojen todistuksesta ja tarvittaessa sisältökuvaus. Lomakkeet ovat verkkosivuillamme (https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/aokk).

Hakemus liitteineen toimitetaan opintojen-ohjaajalle.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Opettajakorkeakoulu päättää esittämiesi opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta. 

Osaamisen tunnistaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka opiskelija on voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa.

Perehdy osaamisen tunnistamista varten opintojakson osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin. Arvioi omaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että sinulla jo on tässä opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvitys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi.

Lähetä hyväksilukuhakemus, aineistosi ja selvityksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten omalle kouluttajallesi. 

Esittämäsi aineiston perusteella oma kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.

Opinto-ohjaajankoulutuksen hyväksilukuhakemus julkaistaan elokuussa 2018.