Ohjauksen lähestymistavat 6 op

Ohjauksen teoreettisten lähestymistapojen tuntemus on peruskivi opinto-ohjaajan ohjausinterventioille ja niiden kehittämiselle; teoreettiset lähestymistavat jäsentävät ohjausajattelua ja auttavat ohjaajaa kehittämään omaa käyttöteoriaansa. Opinto-ohjaajankoulutuksen viitekehyksenä on systeeminen ajattelu, joka kuvaa ohjauksen kokonaisvaltaisuutta ja ohjauksessa läsnäolevien eri toimijoiden ja toimintojen keskinäistä riippuvuutta ja vaikutusta toisiinsa (ks. kuvio 5).

Osaamistavoite

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee ohjauksen keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja ja osaa arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta ja toimivuutta erilaisissa ohjaustilanteissa. Hän osaa soveltaa ohjauksen lähestymistapoja tarkoituksenmukaisesti sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa että ryhmäohjauksessa. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut teoreettisesti. Opiskelijalla on valmiudet kehittää monipuolista ja joustavaa käyttöteoriaa oman ohjaustoimintansa taustalle ja tueksi.

Sisältö

 • ohjauksen kolme erilaista teoreettista lähestymistapaa: ratkaisusuuntautunut, sosiodynaaminen ja kognitiivinen lähestymistapa

 

KUVIO 5. Ohjauksen lähestymistavat

Opintojakson suorittaminen

 • osallistuminen jokaiseen ohjauksen teoreettiseen lähestymistapapäivään.
 • osallistuminen aktiivisesti yhden ohjauksen teoreettisen lähestymistapapäivän suunnitteluun ja toteutukseen.
 • ryhmän laatimien harjoitteiden toimittaminen kirjallisine ohjeineen Optimaan.
 • hyväksytty osallistuminen opintojakson lopussa olevaan ryhmänäyttöön.

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

 • kykenee löytämään ja hyödyntämään ohjausteoreettista lähdeaineistoa ja soveltamaan sitä jäsentyneellä tavalla.
 • tuntee eri lähestymistapoihin liittyvän tausta-ajattelun ja tunnistaa eri lähestymistapojen keskeiset piirteet ja ideat.
 • osaa soveltaa ohjausteoreettista osaamistaan erilaisissa ohjaustilanteissa erilaisten ohjattavien kanssa.
 • osaa yhdistää ohjausta koskevaa kokemuksellista tietoa teoreettiseen tietoon siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden, ohjaajan oman käyttöteorian.

Kirjallisuutta

 • Helander, J. & Seinä, S. 2005. Mielen malleista ohjaustodellisuuteen – ohjausteoriat opinto-ohjaajankoulutuksessa. Teoksessa J. Lerkkanen (toim.) Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 13-18. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Furman, B. & Ahola, T. 1998. Taskuvarkaat nudistileirillä: kumous terapiamaailmassa. Helsinki: ai-ai, Hakapaino. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • McLeod, J. 2003. An introduction to counselling. Buckingham: Open University Press.
 • Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, JA. (2013). Career Development Interventions in the 21st Century (5th ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Saarijärvi: Palmenia-kustannus.Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Onnismaa, J. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. 3. painos. Helsinki: Gaudeamus.
 • Spangar, T., Arnkil, R. & Vuorinen, R. 2008. Kohti ohjauksen kokonaisvoimavarojen yhteiskehittämistä. Ammatinvalinta- ja uraohjauksen kehittämishaasteiden strategisen perustan arviointitutkimus. Helsinki: Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisuja 30.
 • Stenberg, K. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Sosiodynaaminen lähestymistapa

 • Peavy, R.V.2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Peavy, R. V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Kognitiivinen lähestymistapa

 • Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 14. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Sampson, J.P. jr, Reardon, R. C., Peterson, G.W. & Lenz, J.G. 2004. Career Counseling & Services. A Cognitive Information Processing Approach. Belmont: Brooks & Cole.

Ratkaisusuuntautunut lähestymistapa

 • Bertolino, B. 1999. Ratkaisukeskeinen nuorisoterapia. Lyhytterapiainstituutti.
 • Dilts, R. 1997. Muuttuvat ajatukset – uskomusjärjestelmien muuttamisesta NLP:n avulla. Helsinki.Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Furman, B. & Ahola, T. 1999. Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen. Helsinki: Lyhytterapia-instituutti Oy.
 • Haley, J. 1997. Lyhytterapian lähteillä. Milton H. Ericksonin terapeuttiset menetelmät. Lyhytterapiainstituutti.
 • Helander, J. 2000. Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 169.
 • Mattila, A. S. 2006. Näkökulman vaihtamisen taito. WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Toukonen, M.L. 2008. Unelmatyöskentely. Ote omanlaiseen elämään. Juva: PSkustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Toukonen, M.L. 2008. Omat unelmani. Unelmatyöskentelyn tehtäväkirja. Juva: PSkustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • O´Connell. 2005. Solution-Focused Therapy. London: Sage Publications. Saatavuus JAMKin kirjastossa