Opintojaksolla perehdyt kirjallisten lähteiden ja omakohtaisen harjoittelun avulla henkilökohtaisen ohjauksen toteuttamiseen ja saat palautetta ohjausharjoittelustasi sekä omalta pienryhmältäsi että omalta kouluttajaltasi.

KUVIO 4. Henkilökohtainen ohjaus

Osaamistavoite

Henkilökohtaisessa ohjauksessa korostuvat ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutus ja ohjaussuhde. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa kohdata ohjattavansa erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa, rakentaa tietoisesti hyvää ohjaussuhdetta ja ohjata tarvelähtöisesti tukien ohjattavien omaehtoista toimintaa oppimisessa ja opiskelussa, urasuunnittelussa ja henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin liittyvien kysymysten hoitamisessa. Hän integroi teoria- ja tutkimustiedon ohjaukseen ja osaa soveltaa ohjauksen teoreettisia lähestymistapoja käyttöteoriaansa tietoisesti rakentaen. Hän osaa arvioida omia ohjaustaitojaan, asettaa itselleen kehittymistavoitteita sekä kehittää systemaattisesti ohjausosaamistaan.

Sisältö

 • vuorovaikutus ja ohjaussuhde
 • tavoitteellinen ja tarvelähtöinen ohjauskeskustelu
 • ohjauksen teoreettisten lähestymistapojen soveltaminen
 • ohjausmenetelmien soveltaminen
 • ohjaajan käyttöteoria

Opintojakson suorittaminen

 • kirjallisuustehtävä ja sen käsittely omassa pienryhmässä (webinaari)
 • 2 kpl digitaalisesti tallennettua kuvanauhoitetta ohjaustilanteista; tallenteet käsitellään omassa pienryhmässä; tallennus suoraan Optiman työtilaan (ohjausharjoitteet 1 ja 2)
 • tallenteisiin liittyvät kirjalliset suunnitelmat ja analyysit/itsearvioinnit
 • osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja opiskelijakollegoiden harjoitteiden vertaisarviointi
 • opintojakson kokoava itsearviointi

 

Arviointi

Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen: Opiskelija

 • osaa tarkastella ohjauskeskustelua vuorovaikutuksen, ohjausprosessin, sisällön ja rakenteen näkökulmista.
 • ymmärtää luottamuksellisen ja tasavertaisen ohjaussuhteen ja vuorovaikutuksen merkityksen.
 • tunnistaa ohjaajan ja ohjattavan roolit tavoitteellisen ohjauskeskustelun toteuttamisessa.
 • tuntee tavoitteellisen ohjauskeskustelun vaiheet ja osaa rakentaa ohjauskeskustelun niiden mukaisesti.
 • tuntee erilaiset kysymykset ja osaa kysyä ohjauskeskustelua tavoitteellisesti eteenpäin vieviä avoimia kysymyksiä.
 • osaa hyödyntää ja arvioida ohjauksen lähestymistapojen soveltuvuutta henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa.
 • kykenee yhdistämään kokemus- ja teoriatietoa rakentaen tietoisesti omaa käyttöteoriaansa.
 • osaa valita vuorovaikutusta tukevan välineen/menetelmän ohjauskeskustelun tueksi.
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ohjaustilanteessa.
 • kykenee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta omien ohjaustaitojensa kehittämiseksi.

Kirjallisuutta