Portfoliota rakennetaan koko opintojen ajan. Portfolion kokoaminen alkaa oman osaamisesi tunnistamisesta, siihen sisältyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, eettisen ajattelun pohtiminen sekä ohjaajan työn asemointi yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Portfoliotyöskentely päättyy kokoavaan itsearviointiin ja oman tulevaisuutesi pohdintaan. Portfoliotyöskentelyn avulla rakennat opinto-ohjaajan ammattiidentiteettiä ja käyttöteoriaa, oman ohjaajuutesi perusteita. Halutessasi voit työstää portfoliota sähköisessä ympäristössä.

Portfolion rakentaminen ei ole varsinainen oppimistehtävä vaan työväline, jonka avulla voit seurata omaa ammatillista kasvuasi ja ammatti-identiteettisi muodostumista. Portfoliotyöskentelyä tukevat oppimispäiväkirja, itsearvioinnit, vertaisarvioinnit ja kouluttajien kommentit oppimistehtävien yhteydessä. Suositeltavaa on pitää koko opintojen ajan reflektiopäiväkirjaa, jossa voit pohtia omaa osaamistasi ja sen kehittymistä.

 

 

KUVIO 3. Opinto-ohjaajankoulutuksen portfolio

Kokoa portfolioosi sellaista sinulle merkityksellistä ja omaa osaamistasi kuvaavaa aineistoa, joka

 • kertoo siitä, mitä jo osaat koulutukseen tullessasi
 • miten olet kehittynyt koulutuksen aikana
 • miten kehität osaamistasi koulutuksen jälkeen
 • millaisena haluat nähdä tulevaisuutesi koulutuksen päätyttyä.

Osana portfoliotyöskentelyä voit opintojen loppuvaiheessa vielä

 • arvioida osaamistasi opinto-ohjaajana suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin.
 • pohtia, missä määrin olet onnistunut saavuttamaan tavoitteeksi asettamasi osaamisen.
 • miettiä, mitkä ohjauksen osaamisen alueet näet vahvuuksinasi.
 • miettiä, mitkä ovat suurimmat kehittymishaasteesi.
 • kuvata ammatillista identiteettiäsi ja käyttöteoriaasi.

Portfolio on päättökeskustelun pohjana, joka käydään oman kouluttajan kanssa opintojen lopuksi.

Osaamistavoite

Opiskelija kykenee asettamaan mielekkäitä tavoitteita omalle ohjaajana kehittymiselleen sekä realistisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan suhteessa opintoohjaajankoulutuksen yleisiin ja omiin tavoitteisiinsa. Opiskelija myös tiedostaa oman osaamisensa rajat. Hän kykenee suunnittelemaan ammatillista kehittymistään koskevia uusia tavoitteita koulutuksen jälkeen. Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet ja osaa ohjata hyvän ammattietiikan mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ohjaukseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja osaa käyttää tätä tietoa omassa työssään.

Sisältö

 • opinto-ohjaajan professio
 • ohjauksen ammattieettiset säännöt ja oma ammattietiikka

Opintojakson suorittaminen

 • portfoliotyöskentely
 • osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
 • tehtävien tekeminen
 • osallistuminen luennoille

Portfolion rakentaminen

 1. Ensimmäinen tehtäväsi opintojen alettua on oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) laatiminen. Tarkemmat ohjeet HOPSin tekemisestä ja sen eri sisältöalueista löydät Optimasta.
 2. Portfoliotyöskentelyyn liittyy myös oman eettisen ajattelun pohdinta. Tähän aiheeseen perehdytään lähijaksotyöskentelyllä. Lopuksi vie portfolioosi pohdinta omasta eettisestä ajattelustasi.
 3. Portfoliotyöskentely päättyy kokoavaan itsearviointiin koko opiskeluprosessista. Liitä portfolioosi myös Henkilökohtaista ohjausta koskevan opintojakson itsearviointi sekä kaikkia opintokokonaisuuksia koskevat kokoavat itsearvioinnit sitä mukaa, kun opintokokonaisuudet tulevat suoritetuiksi.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

 • määrittää mielekkäitä tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi ja suunnittelee toimintaansa realistisesti sekä toimii asettamiensa tavoitteiden suuntaisesti.
 • tuottaa sisällöllisesti pätevän oppimisprosessiaan kuvaavan portfolion
 • määrittää tarkoituksenmukaisia jatkotavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen
 • tuntee opinto-ohjaajan eettiset periaatteet
 • kykenee löytämään ja hyödyntämään ajankohtaista yhteiskunnan muutosta koskevaa lähdeaineistoa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn ja tekee opintojaksoon liittyvät tehtävät

Kirjallisuutta

Portfoliosta

 • Huotari, J., Lepänjuuri, A. & Niskanen, A. 2007. Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Teoksessa A. Laitinen, R. Nurminen & L. Soininen (toim.) Tunnistatko osaamisen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 89 – 98.
 • Kankaanranta, M. , Grant, A. & Linnakylä, P. (toim.) 2007. e-Portfolio. Adding Value for Lifelong Learnging. Institute for Educational Research: Jyväskylä.
 • Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Verkkotutor.
 • Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Porvoo: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa

HOPSista