Osaamistavoite

Opiskelija hallitsee ohjauksen peruskäsitteistön ja ohjauksen sisältöalueet. Hän osaa analysoida suomalaisen yhteiskunnan, koulutuspolitiikan ja -järjestelmän sekä työelämän nykytilaa. Hän tuntee oman organisaationsa opinto-ohjausta määrittävän lainsäädännön. Opiskelija on perehtynyt ohjaussuunnitelman laatimiseen ja tunnistaa laadukkaan ohjaussuunnitelman tunnuspiirteet. Hän on perehtynyt oman organisaationsa opetus- ja ohjaussuunnitelmaan. Lisäksi hän on tutustunut neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestämiseen ja opinto-ohjaajan työhön. Opiskelija on perehtynyt oman organisaationsa ohjauksen arviointiin.

Sisältö

 • käsitteiden määrittely: ohjaus, opinto-ohjaus, tiedottaminen, neuvonta
 • yhteiskunnan, työelämän ja koulutuspolitiikan muutosta koskeva tutkimustieto sekä niiden yhteys opinto-ohjaukseen
 • ohjauksen sisältöalueet
 • ohjauksen tarvelähtöisyys
 • ohjaussuunnitelma
 • neuvonta- ja ohjauspalveluiden järjestäminen
 • ohjauksen arviointi

Osaamisen tunnistaminen

Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana tätä opintojaksoa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu opiskelijan esittämään hakemukseen sekä aineistoon, jonka tulee osoittaa, että hänellä on opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi opiskelija dokumentoi kyseisen aineiston portfolioonsa. Hakemuksen käsittelee oma kouluttaja.

Opintojakson suorittaminen

 • lähijaksoille osallistuminen (luennot, alustukset ja pienryhmätyöskentely)
 • tehtävien tekeminen

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija:

 • tuntee ohjauksen peruskäsitteistön ja ohjauksen sisältöalueet
 • tuntee oman organisaationsa ohjausta määrittelevät säädökset
 • on perehtynyt ohjauksen järjestämiseen ja opinto-ohjaajan työhön omassa organisaatiossaan
 • on perehtynyt oman organisaation ohjauksen arviointiin
 • osaa hyödyntää kirjallisuutta ja lähdemateriaalia
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • tekee opintojaksoon kuuluvat tehtävät

Kirjallisuutta

Ohjausajattelu

Ohjaussuunnitelma

 • Lerkkanen, J. 2009. Ohjaussuunnitelman laatiminen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa M. Lätti & P. Putkuri (toim.) Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan – kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakouluista. Pohjais-Karjalan ammattikorkeakoulu. ss. 141-145.
 • Lerkkanen, J. 2011. Nuorten ohjaustarpeiden arviointi. Teoksessa H. Kasurinen, E. Merimaa & J. Pirttiniemi (toim.) OPO. Ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus. ss. 46-54
 • Lerkkanen, J. 2011. Siltamalli koulutus- ja uravalinnan tukena. Teoksessa H. Kasurinen, E. Merimaa & J. Pirttiniemi (toim.) OPO. Ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus. ss. 55-62.
 • Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Numminen, U., Heino, J., Joronen-Vallin, K., Karlsson, R., Lerkkanen, J., Virtanen, R. & Pirttiniemi, J. 2005. Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme? Opas ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaussuunnitelman laatimiseen. Helsinki: Opetushallitus.