Osaamistavoite

Opiskelija tuntee ohjauksen toteuttamismuodot, joita ovat henkilökohtainen ohjaus, pien- ja suurryhmäohjaus, kevyesti tuettu ohjaus sekä omaehtoinen ohjaus, ml. tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet. Henkilökohtaista ohjausta käsitellään omassa, erillisessä opintojaksossaan. Opiskelija osaa hyödyntää kaikkia ohjauksen eri toteuttamismuotoja tarkoituksenmukaisesti ohjaustyössään. Opiskelija tuntee verkkoviestintävälineitä ja niiden suomia mahdollisuuksia ohjauksen toteuttamisessa ja ohjauspalveluiden monipuolistamisessa.

Sisältö

 • tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen, omaehtoinen ohjaus, tietopalvelut
 • pienryhmäohjaus, neuvontapalvelut Opintojakson suorittaminen
 • luennot ja alustukset
 • tehtävän tekeminen
 • aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksyttävä osaaminen:

Opiskelija

 • osaa hyödyntää lähdemateriaalia oppimistehtävän työstämisessä
 • tuntee verkkoviestintävälineitä ja niiden suomia mahdollisuuksia ohjauksessa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • tekee opintojaksoon kuuluvan oppimistehtävän

Kirjallisuutta

Omaehtoinen ohjaus

Kevyesti tuettu ohjaus

 • Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle!: toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Jyväskylä: PS -Kustannus.
 • Lahti, M. 2006. Pienryhmäohjaus Lahden lukiossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
 • Penttinen, L., Pihtari, E., Skaniakos, T. & Valkonen, L. (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto: Yliopistopaino.