Osaamistavoite

Opiskelija tuntee opinto-ohjausta koskevan lainsäädännön. Hän osaa toimia eri kouluasteilla oppilaan-, opinto-ohjaajan tai opintojen ohjaajan työssä toteuttaen ohjausta opetussuunnitelman perusteiden, ohjaussuunnitelman ja muiden työtä ohjaavien säädösten ja normien mukaisesti. Opiskelija perehtyy eri oppilaitosmuodoissa käytössä oleviin ohjauksen toteuttamismuotoihin, menetelmiin ja yhteishakuun. Hän tunnistaa eri oppilaitosmuotojen ohjauksen erityispiirteet.

Opiskelija perehtyy monialaisten asiantuntijatiimien hyödyntämiseen toimiessaan työyhteisön kehittäjänä ja oppijoiden ohjaajana. Hän osaa toimia aktiivisesti yhteistyössä alueensa muiden toimijoiden kanssa ja osaa luoda uusia ammatillisia yhteistyösuhteita sekä ylläpitää ja kehittää verkostoaan. Opiskelijalla on tuntemus työvoimapalveluista ja alueensa elinkeinoelämästä.

Sisältö

 • opinto-ohjausta määrittelevä lainsäädäntö eri toimintaympäristöissä
 • opinto-ohjaus eri toimintaympäristöissä (perusopetus, toisen asteen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, korkea-asteen koulutus, työvoimapalvelut)
 • eri toimintaympäristöjen ohjauksen viitekehys (opetussuunnitelman perusteet, tutkinnon perusteet, opetussuunnitelma ja ohjaussuunnitelma)
 • tiedottaminen ja neuvonta eri toimintaympäristöissä (messut, vanhempainillat, ammattitaitokilpailut, avoimet ovet, yhteishaku, yleinen tiedottaminen, markkinointi, yhteistyö työvoimapalvelujen kanssa, työelämään tutustumisjaksojen järjestäminen)

Osaamisen tunnistaminen

Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana tätä opintojaksoa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu esittämääsi hakemukseen sekä aineistoon, jonka tulee osoittaa, että sinulla on opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi sinun tulee dokumentoida kyseinen aineisto portfolioosi. Hakemuksesi käsittelee oma kouluttajasi.

Opintojakson suorittaminen

 • verkostoharjoittelujen toteutussuunnitelma (sisältyy HOPSiin).
 • alueelliset verkostoharjoittelut (3): yksilöllisesti ajoitetut ja tavoitteellisesti suunnitellut tutustumisjaksot
 • blogikirjoittaminen verkostoharjoittelukokemuksista ja ajatuksista
 • verkostokartan laatiminen

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

 • on perehtynyt materiaaleihin perustuen opinto-ohjaukseen eri oppilaitosmuodoissa siten, että kykenee havaitsemaan puutteita omassa osaamisessaan ja asettamaan etukäteen kysymyksiä, joihin hakee vastauksia harjoittelujaksoiltaan
 • on perehtynyt opinto-ohjaajan työhön ja ohjaukseen eri oppilaitosmuodoissa ja työelämässä (3 kpl)
 • osoittaa tuntevansa opinto-ohjausta määrittelevät säädökset ja yhteishaun
 • osaa perustaa oman verkostoharjoittelublogin ja jakaa blogikirjoituksissaan olennaisia asioita
 • kykenee itsearvioimaan verkostoharjoittelujaan
 • osallistuu verkostoharjoittelun aikana ohjauksen toteuttamiseen
 • on luonut uusia ammatillisia verkostoja itselleen

Kirjallisuutta

Verkosto-osaaminen

 • Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.
 • Karjalainen, M. & Kasurinen, H. (toim.) 2006. Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Yliopistopaino.
 • Leppänen, A. & Torvinen, H. 2012. Verkostoitujan apu -verkkomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa. Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Nykänen, S. , Karjalainen, M. & Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana.
 • Silvennoinen, M. 2009. Löydä aarteesi – verkostoidu. Tammi oppimateriaalit. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Perusopetus

Lukio

Toisen asteen ammatillinen koulutus

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammattikorkeakoulu

 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
 • Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin. Samok julkaisu.
 • Haapasilta, M. & Siikaniemi, L. (toim.) 2008. Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu.
 • Haikola, A. (toim) 2009. Ura unelmissa. Matkaopas työelämään AMK-opiskelijoille. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Hirvonen, M. (toim.) 2009. Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 2. [Viitattu 6.5.2013]
 • Kalima, R. Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa : tutkimus Helsingin ammattikorkeakoulun opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syistä vuosina 2002 – 2007 ja niihin vaikuttamisen keinoista. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaiset Oikeusjulkaisut SOJ.
 • Kallinen, R. Krebs, H. & Nurmi, J. (toim.) 2006. Laadukas vertaisohjaus. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Kolehmainen, S. & Kallinen, R. 2004. Laatua ammattikorkeakoulujen opintojen ohjaukseen. Oped-Laatu -projektin loppuraportti. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärvi: Saarijärven Offset.
 • Korhonen, S. 2008. Ohjaus siinä sivussa. Työelämässä toimivien ohjaajien kokemuksia sosionomi (AMK) -opiskelijoiden harjoittelun ohjauksesta. Tampere: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 20.
 • Kotila, H. & Mutanen A. (toim.) 2004. Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu. Helsinki: Edita. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Laitinen, A., Nurminen, R. & Soininen, L. (toim.) 2007. Tunnistatko osaamisen? Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu 80. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Lätti. M. & Putkuri. P. (toim.) Ohjaus on kuin tekisi palapeliä. Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 32.
 • Lätti, M. & Putkuri, P. (toim.) 2009. Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan – kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakouluista. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:18.
 • Mäntsälä, T. 2004. Järjestelmä on mutta toimiiko se? Opiskelijoiden arvio opinto-ohjauksen tilasta ja opintopolun eri vaiheiden ohjauksen kehittämistarpeista Turun ammattikorkeakoulussa. Turku: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 14. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, A, Lepänjuuri, A. & Rautio, T. (toim.) 2006. Tunnistatko taiturin? Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 67. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, A.& Virtanen. R. (toim.) 2008. Taidatko tunnistamisen? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 92. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Niskanen, M., Arolainen-Peltola, P., Ylinen, R., Pekkanen, O. & Puolakka, K. (toim.) 2009. Urasuunnittelusta ammattikorkeakoulujen valttikortti? Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Opetusministeriö 2007. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 4:2007. Saatavilla verkossa:
 • Pekkala, A. & Varjonen, B. (toim.) 2006. Tuutorointi on taitolaji. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu.Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Stenström, M-L, Laine, K. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulut väylänä työelämään. Hallinnon ja kaupan, tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja työelämätaidot. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 21. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä.
 • Varjonen, B. & Kallinen, R. (toim.) 2006. Työvälineitä ohjaukseen. Oped-Exon loppuraportti. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vuorinen, P. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Yliopisto

 • Yliopistolaki (558/2009)
 • Lairio, M. & Penttilä, M. (toim.) 2007. Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Nummenmaa, A. R., Lairio, M., Korhonen, V. & Eerola, S. 2005. Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Yliopistopaino. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. 2004. Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. Juva: PS-kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vuorinen, P. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Vuorinen, R. & Saukkonen, S. (ed.) 2006. Guidance Services in Higher Education. Strategies, Design and Implementation. Jyväskylä: Institute for educational research. Saatavuus JAMKin kirjastossa