Osaamistavoite

Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkityksen oppimisen edistämisessä. Opiskelija on perehtynyt oppilaitoksensa tai harjoitteluoppilaitoksensa monialaiseen yhteistyöhön tunnistaen eri toimijoiden vastuita ja rooleja opiskelijoiden hyvinvointityössä / opiskeluhuoltotyössä. Opiskelija on perehtynyt opiskeluhuollon lainsäädäntöön ja suunnitelmiin. Hän kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä. Opiskelija kykenee noudattamaan toiminnassa tarvittavia tietosuojaan ja salassapitoon liittyviä vaatimuksia. Opiskelija tunnistaa oman roolinsa hyvinvoinnin tuottajana ja kykenee pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan.

Sisältö

 • oppilaitos- ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 • opiskeluhuolto ja hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri
 • opinto-ohjaajan rooli hyvinvointityössä ja opiskeluhuollossa
 • tietosuoja ja julkisuus opetustoimessa

Opintojakson suorittaminen

 • aiheeseen perehdyttävä ennakkotehtävä
 • lähipäivään osallistuminen
 • lähipäivän jälkeen teeman kokoava tehtävä

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen: Opiskelija

 • hahmottaa omaa toimintaansa ja rooliansa osana työyhteisön toimintaa
 • osaa hyödyntää lähdemateriaalia tehtävän suorituksessa
 • osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn
 • huomioi erilaisten ammattiryhmien näkökulmat yhteistyötilanteissa
 • tekee kokoavan tehtävän

Kirjallisuutta

Moniammatillinen yhteistyö

 • Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.
 • Nummenmaa, A.R. 2007. Moniammatillinen yhteistyö – rakenteita ja prosesseja. Teoksessa Tuetusta toimijuudesta itsenäiseen toimijuuteen. Dialoginen ohjaus ja neuvonta käytännössä. Polku työmarkkinoille –osahanke. Optio Työelämään – Joensuun Seudun Työllisyys EQUAL, 45–59.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Työhyvinvointi

 • Alhanen, K. 2011. Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi.
 • Estola, E, Kaunisto, S-L., Keski-Filppula, U., Syrjälä, L. & Uitto, M. 2007. Lupa puhua: kertomisen voima arjessa ja työssä. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Jabe, M. 2010. Voitko hyvin työssäsi: opas alaiselle ja esimiehelle. Helsinki: Suomen Yrityskirjat Oy.
 • Kallasvuo, A., Koski, A., Kyrönseppä, U. & Kärkkäinen, M-L. (toim.) 2012. Työyhteisön työnohjaus. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Punkanen, T. 2009. Työnohjaus muutoksen moottorina. Helsinki: Tammi.
 • Rauramo, P. 2009. Työhyvinvoinnin portaat: työkirja. Työturvallisuuskeskus.
 • Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus.