Osaamistavoite

Opiskelija osaa syventää kulttuuritietoiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti. Opiskelija tunnistaa omat ennakkoasenteensa, tiedostaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kulttuuritaustasta johtuvat eroavuudet ja osaa huomioida ne ohjaustyössään. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää kansainvälisyyteen ohjaavia palveluja omassa ohjauksessaan sekä omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Sisältö

 • kulttuurisensitiivinen ohjaus
 • kulttuurikompetenssi ohjaajan työssä
 • kansainvälisyyteen ohjaamista tukevat palvelut
 • kotikansainvälistyminen

Opintojakson suorittaminen

 • osallistumalla monikulttuurisuus- sekä kansainvälisyysteemapäiviin
 • osallistumalla teeman mukaiseen työpajatyöskentelyyn
 • tekemällä oppimistehtävät

tai

 • Voit hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) tässä opintojaksossa. AHOT-menettely perustuu esittämääsi hakemukseen ja aineistoon, jonka tulee osoittaa, että sinulla on olemassa opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Lisäksi sinun tulee dokumentoida kyseinen aineisto portfolioosi. Hakemuksesi käsittelee oma kouluttajasi.

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

 • tuntee kulttuuritietoista ohjausta käsittelevää uusinta tutkimusaineistoa ja käsitteistöä
 • pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan monikulttuurista ohjausta
 • tuntee kansainvälistyvää ohjausta käsittelevää uusinta tutkimusaineistoa ja käsitteistöä
 • tuntee kansainvälisyyteen ohjaamista tukevia palveluita
 • osallistuu aktiivisesti teemapäiviin ja työpajoihin

Kirjallisuutta

Kulttuuritietoisuus

Kansainvälisyys