Osaamistavoite

Opiskelija tietää inklusiivisen opetuksen perusteet ja tiedostaa opiskelijoiden yksilöllisyydestä johtuvat ohjauksen erityisvaatimukset. Hän osaa huomioida oppimisen lähtökohdiltaan ja taustoiltaan erilaiset oppijat ohjausprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tunnistaa muuttuneen ohjaustarpeen ja kykenee puuttumaan siihen riittävän varhain. Opiskelija osaa arvioida omaa vuorovaikutustaan työskennellessään erilaisten oppijoiden kanssa ja osaa kehittää omaa erityispedagogista ja inklusiivista ajatteluaan.

Sisältö

  • Oppijoiden yksilöllisyyden huomioiminen ohjausprosessissa
  • Inklusiivisen opetuksen perusteet
  • Oman pedagogisen ajattelun kehittäminen inkluusion suuntaan
  • Opinto-ohjaajan rooli inklusiivisessa opetuksessa

Opintojakson suorittaminen

  • osallistuminen aiheeseen johdattelevalle orientaatioluennolle ja verkkokurssille,

tai

  • esittämällä todistuksen erityisopettajankoulutuksen suorittamisesta, erityispedagogiikan perusopintojen arvosanasta tai erityisopetuksen erikoistumisopinnoista. Hyväksiluku perustuu opiskelijan esittämiin todistuksiin. Hyväksiluettavat opinnot tulee olla suoritettu 1.8.2007 jälkeen. Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu lähettämällä korvaavuushakemus ja todistukset opintosuorituksista opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle. Lisäksi opiskelija dokumentoi osaamisensa portfolioonsa.

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

  • tuntee HOJKS-prosessin ja opintojen henkilökohtaistamisen vaiheet
  • käyttää tiedonhankinnassaan ajankohtaista erityispedagogista tai inklusiivista opetusta käsittelevää lähdeaineistoa
  • hallitsee inklusiivisen ajattelun peruskäsitteistön ja kirjoittaa ajatuksensa lukijalle ymmärrettävästi
  • on perehtynyt yksilöllisiin ohjausprosesseihin