Osaamistavoite

Opiskelija tuntee elämän eri vaiheisiin liittyvät psykososiaaliset kehitysvaiheet sekä tunnistaa ja ymmärtää eri elämänvaiheisiin liittyviä ohjaustarpeita. Tavoite on, että ohjaajan kyky tukea yksilöitä eri elämäntilanteissa ja – vaiheissa kehittyy.

Sisältö

  • ihmisen psykososiaalinen kehitys
  • yksilölliset ohjaustarpeet elämän eri vaiheissa

Opintojakson suorittaminen

  • osallistuminen verkkokurssille,

tai

  • hakemalla aiemmin suoritettujen opintojen perusteella hyväksilukua. Opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet yliopistollisia ihmisen psykososiaalisia kehitysvaiheita ja niihin liittyviä ohjaustarpeita käsitteleviä arvosanaopintoja, voivat esittää todistukset opinnoistaan ja näin hakea hyväksilukua. Hyväksiluku perustuu opiskelijan esittämiin todistuksiin. Hyväksiluettavat opinnot tulee olla suoritettu 1.8.2007 jälkeen. Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu lähettämällä korvaavuushakemus ja todistukset opintosuorituksista opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle. Lisäksi opiskelija dokumentoi osaamisensa portfolioonsa.

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

  • Opiskelija tunnistaa, millaisia ohjaustarpeita on elämän eri vaiheissa
  • käyttää tiedonhankinnassaan erilaista kasvatus- ja kehityspsykologista lähdeaineistoa
  • käsittelee teoreettista ja kokemuksellista tietoa jäsentyneesti
  • osallistuu aktiivisesti verkko- ja pienryhmätyöskentelyyn