Opintokokonaisuuden kuvaus ja tavoitteet

Asiakaslähtöisen ohjauksen opintokokonaisuudessa tarkastellaan inhimillisen kasvun olemusta ja ehtoja. Tavoitteena on, että opinto-ohjaaja kykenee toteuttamaan ohjausta erilaisissa toimintaympäristöissä siten, että sen avulla tuetaan elämän eri vaiheissa olevien ohjattavien kehittymistä. Olennaista on ottaa huomioon erilaisten opiskelijoiden ja ohjattavien tarpeet ja niistä lähtökohdista käsin suunnitella ja toteuttaa ohjausta yhteistyössä muiden asiantuntijaryhmien kanssa.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta, joissa kussakin tarkastellaan ohjausta erilaisten ohjattavien näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus -opintojaksossa perehdyt ohjaukseen elämän ja opiskelupolun eri vaiheissa. Opintojaksossa mietit keinoja tukea asiakkaita erilaisissa siirtymissä, jotta nämä voivat tehdä henkilökohtaiseen elämäänsä, kehittymiseensä ja uraansa liittyviä päätöksiä.

Opinto-ohjaajan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat oppilaitoksen erityisopetuksen vastuuhenkilöt. Inkluusion myötä erityisopetus on noussut koko oppilaitosyhteisön tehtäväksi ja erityisopetuksen kysymykset ovat ajankohtaisia koko henkilökunnalle. Yhteistyö ja opettajien konsultointi edellyttävät ymmärrystä erilaisesta tuen tarpeesta, käsitystä erityisopetuksesta sekä oppilaitoksen tukimallien ja eri toimijoiden roolin tuntemista. Näihin kysymyksiin perehdyt Oppijoiden yksilöllisyys ohjauksessa -opintojaksossa.

Yhteiskuntamme monimuotoistuessa ja muuttuessa entistä monikulttuurisemmaksi on tärkeää, että opinto-ohjaaja tiedostaa asiakkaidensa kulttuuriset eroavuudet ja osaa huomioida ne omassa ohjaustyössään. Myös kansainvälinen näkökulma on opinto-ohjaajan työssä merkittävä: yhä useampi opiskelija hakeutuu ulkomaille opintojensa aikana, samoin kotikansainvälistyminen lisääntyy. Opinto-ohjaajan on osattava hyödyntää kansainvälisyyteen ohjaavia palveluja omassa ohjauksessaan.

Opintokokonaisuuden suorittamiseen johdatellaan orientoivan luennon avulla.

Asiakaslähtöisen ohjauksen opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Opintokokonaisuuden kokoava itsearviointi

Arvioi opintokokonaisuuden päättyessä kehittymistäsi kokoavassa itsearvioinnissa, joka sisältyy portfolioosi. Arvioi oppimistasi suhteessa opintokokonaisuuden ja opintojaksojen tavoitteisiin. Millaista osaamista olet mielestäsi saavuttanut ja millaisia kehittymishaasteita sinulla vielä koet näissä asioissa olevan? Pohdi myös, millaista osaamista opintokokonaisuudessa saavutit suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin.