NICEn määrittelemät ohjaajan osaamisvaatimukset

NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe) on akateeminen eurooppalainen verkosto, jossa on jäseniä 28 maasta ja 40 ohjausalan koulutusta tarjoavasta organisaatiosta. Verkoston tavoitteena on parantaa ohjauksen laatua ja yhtenäistää koulutuskäytäntöjä jäsenmaissa.

NICE (2012, 2014) on määritellyt eri ohjaustoimijoiden ydinosaamiset (core competences). Ne ovat:

  1. Koulutus- ja uravalintaa tukeva ohjausosaaminen (Career Education),
  2. Koulutus- ja uravalintaan tarvittava informaatio- ja arviointiosaaminen (Career Assessment and Information),
  3. Uraohjausosaaminen (Career counselling),
  4. Ohjauspalveluiden järjestämisosaaminen (Career Service Management) ja
  5. Psykososiaalisen tuen tarjoamiseen liittyvä osaaminen ja verkosto-osaaminen (Career Systems Development).

Kaikki edellä luetellut ydinkompetenssit ovat yhteydessä Ohjaajan professio -osaamiseen (Professionalism).

Koulutus- ja uravalintaa tukevalla ohjausosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä tukea opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien kehittymistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi itsetuntemuksen, tiedonhankinta- ja urasuunnittelutaitojen ja päätöksentekotaitojen tukemista sekä kykyä tukea opiskelijaa omien suunnitelmiensa toteuttamisessa erilaisissa siirtymissä. Lisäksi ohjaajalta edellytetään oppimisen ja opiskelun ohjaamiseen liittyvää osaamista opiskelijoiden yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Koulutus- ja uravalintaan tarvittavalla informaatio- ja arviointiosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä tarjota erilaisissa ohjaustilanteissa tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla ja kykyä tukea ohjattavaa etsimään ja jäsentämään olennaista tietoa. Arviointiosaaminen on ohjaajan kykyä auttaa opiskelijaa arvioimaan omia persoonallisuudenpiirteitään, kykyjään, vahvuuksiaan, kehittymiskohteitaan ja soveltuvuuttaan ja tunnistamaan mahdollisia koulutusmahdollisuuksiin, opiskeluun tai työmarkkinoihin liittyviä haasteita ja niihin liittyviä omia ohjaustarpeitaan.

Uraohjausosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä tukea opiskelijoiden henkilökohtaisia koulutus-, työ- ja elämänhistoriaan sekä opiskelijan omaan identiteettiin liittyviä valintoja ja päätöksentekoa. Lisäksi ohjaajan on osattava tukea ja motivoida opiskelijaa asettamaan itsenäisiä ammatillisia ja koulutukseen liittyviä tavoitteita.

Ohjauspalvelujen järjestämisosaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä järjestää ja kehittää tarvelähtöisiä ja laadukkaita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tämä edellyttää myös palveluihin liittyvää markkinointiosaamista, kuten projektien johtamistaitoja ja resurssienhallintaa. Ohjaajan on toimittava yhteistyössä muiden oppilaitoksen toimijoiden sekä päätöksistä vastaavien tahojen kanssa sekä osattava tuottaa riittävää ohjausta koskevaa arviointitietoa ohjauksen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Psykososiaalisen tuen tarjoamiseen liittyvällä osaamisella ja verkosto-osaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä auttaa opiskelijaa haastavissa elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä koulutuksellisissa tai ammatillisissa muutoksissa. Uudenlaisten ratkaisujen löytäminen edellyttää ohjaajalta verkosto-osaamista, kuten sisäisten ja ulkoisten verkostojen luomista sekä moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi ohjaajalla on oltava hyvät vuorovaikutustaidot ja osaamista toimia erilaisissa sovittelutaitoja vaativissa ristiriitatilanteissa huomioiden opiskelijan sosiaalisen viitekehyksen ja elämänkentän.

Ohjaajan professio-osaamisella tarkoitetaan, että ohjaaja toimii ammatillisesti ja on omaksunut ohjausta määrittelevät arvot ja eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä ohjaukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa opiskelijoiden, kollegoiden ja päätöksenteosta vastaavien kanssa. Ohjaajan professio-osaamista on myös halu jatkuvaan oppimiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä reflektioon. Ohjaajan on kyettävä sietämään epävarmuutta. Lisäksi professio-osaamista on kyky käydä keskustelua ohjauksesta, edistää sen tutkimusta ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Nämä ohjaajan ydinosaamisalueet ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelman perusta.