Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea opintoihisi sellaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai osaamisen hyväksymistä osaksi opinto-ohjaajankoulutuksen opintoja. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja tunnistaminen.

Kuvio 7. Hyväksilukeminen opinto-ohjaajankoulutuksessa

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Opinto-ohjaajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voi hyväksilukea korvaamalla:

  • Elinikäinen ohjaus
  • Oppijoiden yksilöllinen ohjaus

Korvaavat opintosuoritukset on esitetty korvattavien opintojaksojen kuvausten yhteydessä.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Valinnaisiin opintoihin opiskelija voi sisällyttää viiden (5) opintopisteen verran sellaisia muualla suoritettuja opintoja, jotka tukevat hänen opinto-ohjaajankoulutukselle asettamiaan henkilökohtaisia tavoitteita. Opettajakorkeakoulu päättää opiskelijan esittämien opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta.

Tunnistaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka opiskelija on voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa. Opiskelija arvioi, kuvaa ja osoittaa osaamisensa opintojaksokuvausten yhteydessä esitetyllä tavalla. Opiskelijan esittämän aineiston perusteella opettajakorkeakoulu arvioi opiskelijan osaamisen ja päättää hyväksiluvusta.

Opinto-ohjaajankoulutuksen opinnoissa seuraavat opintojaksot ovat osaamisen tunnistamisen avulla hyväksiluettavia:

  • Orientoituminen opinto-ohjaukseen
  • Verkosto-osaaminen
  • Kulttuuritietoinen ja kansainvälistyvä ohjaus

Ohjeet kaikkiin hyväksilukemismahdollisuuksiin on kuvattu eri opintojaksojen yhteydessä.