Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman aluksi sinun tulee kartoittaa omaa ammatillista kehittymistäsi. Siinä tavoitteena on ohjata sinua analysoimaan niitä asioita, joita olet jo oppinut elämäsi eri vaiheissa. Samalla sinun tulee pyrkiä löytämään uusia oppimisen haasteita opinto-ohjaajankoulutuksen ajalle. Opinto-ohjaajalle on tärkeää oppia tunnistamaan ammatillisen kasvun vaiheita ja tukea niitä omissa opiskelijoissaan. Toisena tavoitteena on liittää opinto-ohjaajankoulutus ja oppimistehtävät omaan ohjaustyöhösi, työyhteisöösi ja ammattialan kehittämistyöhön. Tällä tavoin koulutus saa todellista vaikuttavuutta ympäröivässä yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Ennen HOPS:n laatimista perehdy

Sinun tulee laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi alkusyksyyn 2016 mennessä. HOPS:n dokumentoinnin muodon voit itse päättää. On tärkeää päivittää ja tarkentaa henkilökohtaista suunnitelmaasi opintojen edetessä.

HOPS sisältää neljä osaa:

1) Oma opiskeluorientaatio

Kuvatessasi omaan opiskeluorientaatiotasi voit hyödyntää seuraavia kysymyksiä:

 • Millaiset koulutuksellisen ja ammatillisen urani vaiheet ovat olleet mielestäni kehittymiseni kannalta erityisen merkittäviä?
 • Mitkä ovat motiivini opinto-ohjaajaksi ryhtymiselle?
 • Mitkä ovat vahvuuteni?
 • Mitkä ovat odotukseni?
 • Mitä olen valmis panostamaan tavoitteitteni saavuttamiseksi?
 • Mikä on näkemykseni kouluttajan roolista ja mikä roolistani opiskelijana koulutuksen aikana?

2) Elämänkenttäni

Elämä sisältää monenlaisia tärkeitä asioita, joista opiskelu on yksi. Elämänkenttä-tehtävän tavoitteena on hahmottaa omaa elämääsi ja sinulle merkityksellisiä asioita (mm. ihmissuhteet, perhe, terveys, työ, oppiminen, vapaa-aika, menneisyys, tulevaisuus, kokemukset) sekä opiskelua suhteessa muuhun elämääsi. Kuvaa elämänkenttäsi jollain konkreettisella tavalla ja arvioi oman elämäsi eri alueiden tärkeyttä. Jokaisen elämänkenttä on erilainen ja se voidaan hahmottaa ja kuvata eri tavoin.

3) Koulutuksen sisällöllisten kysymysten pohdinta

Perehdy opiskelijan käsikirjassa kuvattuihin osaamisalueisiin, opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin ja

 • Pohdi ja kuvaile, mitä osaamisalueet tarkoittavat kohdallasi. Millaista osaamista sinulla jo on suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin? Millaisia kehittymistavoitteita itsellesi asetat?
 • Pohdi, haluatko hyödyntää olemassa olevaa osaamistasi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT).
 • Pohdi, millaista muuta opinto-ohjaajan työtä tukevaa osaamista sinulla on (harrastukset, työkokemus jne).

4) Konkreettinen opintojen ajoitussuunnitelma

 • Tee alustava, opintojaksokohtainen ajoitussuunnitelma opinnoillesi.
 • Sisällytä ajoitussuunnitelmaasi myös verkostoitumissuunnitelma, joka sisältää perusteluja tulevien verkostoitumispaikkojen valinnoille ja verkostoitumiseen asettamillesi tavoitteille.
 • HOPS:a laatiessasi mieti, miten voit ja haluat jakaa aikasi ja voimavarasi eri elämänalueiden kesken ja millaiseen aikatauluun sinun on mahdollista sitoutua. Ajoitussuunnitelma voi olla rakenteeltaan esimerkiksi taulukko, josta sinä ja kouluttajasi helposti hahmotatte suunnitelmasi aikataulun.
 • Oman toimen ohessa opiskeluun liittyy erilaisia työn ja opiskelun suunnittelu- ja järjestelykysymyksiä. Koulutukseen sisältyy lähijaksoja, verkkokursseja ja verkostoitumista, jotka edellyttävät osallistumista. Sinun kannattaa laatia opiskelullesi välitavoitteita ja arvioida opintojesi edistymistä. Suunnitelmia ja aikatauluja voi muuttaa, mutta päätavoitteesta kannattaa pitää kiinni.