Aikataulu: 1.10.2019 - 31.5.2020
Ohjaaja: Piia Kolho
Toteutus: kokonaan verkossa

Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista - jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista. Opettajan yrittäjyyskasvatus –opintojaksolla tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä.

Samalla kun kehität valmiuksiasi yrittäjyyskasvatuksesta, kytket oppimistehtävät oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen. Opiskele joustavasi verkossa oman aikataulusi mukaan 31.5.2020 asti. Koulutuksesta saa Open Badge –osaamismerkin.

Katso verkkokoulutuksen esittelyvideo osoitteesta:  https://www.youtube.com/watch?v=tytsoVnFSlo&feature=youtu.be

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan ajalla 1.10.2019 - 31.5.2020.

Opettajakorkeakoulun opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään.

Koulutuksen sisällöt:

  • Keskeiset käsitteet, sisällöt ja linjaukset
  • Yrittäjyyskasvatuksen monet merkitykset
  • Yrittäjyyskasvatus pedagogisena lähtökohtana ja suhteessa muihin itseohjautuvuutta tukeviin lähetystapoihin
  • Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri
  • Toimijat, verkostot ja tukimateriaalit
  • Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
  • Oppimisympäristöt yrittäjyyden tukena

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä oppilaitosten tai muiden ammatillisten oppimisen yhteisöjen yrittäjyyskasvatukseen. Perehtyminen tapahtuu tekemällä havaintoja oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatuksen toimintatavoista ja periaatteista sekä lukemalla niihin liittyviä aineistoja. Tehtävänäsi on myös arvioida niitä suhteessa yrittäjyyskasvatusta koskeviin aineistoihin ja artikkeleihin. Aineistot ovat esillä opintojakson Optima-työtilassa.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Arviointi perustuu oppimisanalytiikan ideaan, jossa arvioit itse aktiivisesti, miten työskentelet verkko-oppimisympäristössä, miten osaamisesi kehittyy oppimistehtävien avulla ja mikä on suorituksesi laatu. Kouluttaja saa arviointitietoja siitä, miten käytät oppimisresursseja ja teet oppimistehtäviä Optiman työkalujen ja seurantatietojen avulla.  

Arviointiaineisto muodostuu oppimistehtävien tuotoksista ja kyselyistä, jotka osoittavat yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteiden hallinnan, yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuuden työtaitojen ymmärryksen ja uteliaisuuden koulutuksen kysymysten tarkastelemisessa ja tulevaisuusorientoituneen ajattelutavan.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.