Aikataulu: 1.10.2019 - 31.5.2020
Ohjaaja: Piia Kolho
Toteutus: webinaarit + käytännön projektityö

Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista ‐ jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista!

Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutukseen tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä.

Koulutuksen sisällöt:

  • Keskeiset käsitteet, sisällöt ja linjaukset
  • Yrittäjyyskasvatuksen monet merkitykset
  • Yrittäjyyskasvatus pedagogisena lähtökohtana ja suhteessa muihin itseohjautuvuutta tukeviin lähetystapoihin
  • Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri
  • Toimijat, verkostot ja tukimateriaalit
  • Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
  • Oppimisympäristöt yrittäjyyden tukena

 

Tavoitteena on kehittää omia yrittäjyyskasvatusvalmiuksia, organisaation toimintamalleja ja antaa toimintaan osallistuville valmiuksia kehittää yrittäjyyskasvatuksen keskeisiä arvoja.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisympäristöosaamista, tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan ajalla 1.10.2019 - 31.5.2020. 

Opettajakorkeakoulun opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta sovitussa toimintaympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opettaja on perehtynyt alan tutkinnon perusteisiin tai muihin vastaaviin asiakirjoihin, joiden pohjalta hän toteuttaa projektityön.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä valitsemasi oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatukseen. Perehtyminen tapahtuu tekemällä havaintoja oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatuksen toimintatavoista ja periaatteista, lukemalla niihin liittyviä aineistoja ja keskustelemalla yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävänäsi on myös arvioida toimintaa ja työskentelyä suhteessa yrittäjyyskasvatusta koskeviin linjauksiin, tutkinnon perusteisiin tai opetussuunnitelmiin ja yleisiin tavoitteisiin.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi tekemällä käytännön projektityön yrittäjyyskasvatusta, yritteliäisyyttä ja/tai yrittäjyyttä edistävään toimintaan ja/tai tapahtumaan. Laadit projektityölle tavoitteet ja sisällön, toteutat projektityön ja jaat projektityön tulokset muille erikseen sovittavalla tavalla. Lopussa teet itsearvioinnin ja reflektoit osaamistasi. Ohjeet tähän saat opintojakson alkaessa.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisympäristöosaamista, tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.