Aikataulu: 3.2. - 8.5.2020
Ohjaaja: Ari Langén
Toteutus: verkko
Webinaarit: 3.2., 18.3. ja 27.4.2020

Tämän opintojakson tavoitteena on kehittää osallistujien osaamista kehittämishankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa.

Verkko-opintojakso avautuu 3.2.2020 ja sulkeutuu 8.5.2020 (HUOM! Kaikki tähän jaksoon liittyvät oppimistehtävät on kuitenkin oltava palautettu viimeistään 27.4.2020).

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä ei ole oma projekti-idea, mutta opintojaksolla on mahdollisuus työstää omia projekti-ideoita suunnitelmallisiksi toimenpiteiksi. Opintojakson Optima-verkko-oppimisympäristössä olevat itsenäiset tehtävät ja webinaarit on vaiheistettu ja tukevat osaamisen hankkimista.
 
Opintojakso sisältää kolme webinaaria:

3.2.2020 aloituswebinaari
18.3.2020 ohjauswebinaari
27.4.2020 päätöswebinaari

Maksimi osallistujamäärä opintojaksolla on 15 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman.

Osaamisen hankkiminen

Optimassa olevaan aineistoon tutustuminen. Oppimistehtävien tekeminen ja kolmeen webinaariin osallistuminen.

Osaamisen osoittaminen

Oppimistehtävät Optima-verkko-oppimisympäristössä ja oman projektin esittely muille webinaarissa.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Arviointiaineistojen ja projektin esittelyn perusteella arvioidaan projektiosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  • Opiskelija tuntee ongelmalähtöisen ja tavoiteorientoituneen projektisuunnittelun periaatteet, vaiheet ja menetelmät
  • Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön projektisuunnittelun menetelmiä ja työkaluja
  • Opiskelija osaa tehdä suunnitelman projektityönä toteutettavalle, loogiselle ja toteuttamiskelpoiselle toimenpidekokonaisuudelle
  • Opiskelija osaa esitellä projektisuunnitelmansa

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.