Pedagogical Lab also in English, see here.

Aikataulu: Kevätlukukausi 2020
Ohjaaja: Eila Burns

PEDA Lab-toiminnassa pääset osallistumaan ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamaan ohjattuun pedagogiseen kehittämistoimintaan. Tarjottava kehittämistyö vaihtelee esille nousseiden ja ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti. Se voi liittyä useisiin pedagogisiin kehittämisalueisiin, muun muassa koulutustarjonnan kehittämiseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaan. Kehittämistoiminta noudattelee Design-Based Research metodia.

Maksimi osallistujamäärä opintojaksolle on 15 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa rajata ja tunnistaa kehittämiskohteen käyttäjäkeskeistä suunnittelua hyödyntäen. Opiskelija osaa luoda yhdessä kehittämistiimin kanssa kehittämistyölle suunnitelman Design-Based Research periaatteita soveltaen. Hän pystyy toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti kehittäjätiimissä ja kehittämistoiminnalle tarkoituksenmukaisissa työelämä- ja kehittäjäverkostoissa. Opiskelija osaa viestiä, jakaa ja julkaista kehittämistyön tuloksia.

Osaamisen hankkiminen

Opiskeluprosessi PEDA Lab toiminnassa on tiivis kokonaisuus, jossa pureudutaan ratkomaan autenttisia kehittämisideoita. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden kokemuksellisen oppimisen kautta päästä tutustumaan Design-Based Research pohjaiseen kehittämismenetelmään. Kehittämistiimi toimii itsenäisesti yhdessä laaditun aikataulun mukaisesti. Opiskeluprosessin etenemistä ohjataan yksilö- ja ryhmätapaamisissa. Kehittämistoiminnan dokumentointi ja tiimitapaamiset tapahtuvat digitaalisissa ympäristöissä.

PEDA Lab- toiminnassa pääset kehittämään tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista, toimijuusosaamista ja vuorovaikutusosaamista osallistumalla toimintaan, reflektoimalla sitä ja julkaisemalla toiminnan prosessia ja saatuja tuloksia.

Osaamisen osoittaminen

Osaaminen osoitetaan osallistumalla aktiivisesti PEDA Lab-toimintaan, tekemällä siinä annetut työtehtävät, dokumentoimalla työtä, osallistumalla verkossa toteutuviin ryhmäkeskusteluihin sekä levittämällä ja julkaisemalla. Voit halutessasi hakea ammatillisen opettajan osaamismerkistöön kuuluvaa kehittämisosaamisen osaamismerkkiä.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

PEDA Lab-toiminnassa arvioidaan tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista,  toimijuusosaamista ja vuorovaikutusosaamista. Arvioinnin peilinä toimivat ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisalueet ja opiskelijan opintojakson alussa asettamat henkilökohtaiset osaamisen kehittymistavoitteet.

Arviointi pohjautuu itse-, vertais- ja/ tai ryhmäarviointiin sekä kouluttajan palautteeseen. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.