pupu

Tällä verkko-opintojaksolla tutustut keskeisiin kasvatustieteen perusteisiin ja käsitteisiin. Lisäksi perehdyt oppimiseen ilmiönä ja laadit itsellesi merkitykselliset oppimisen ohjaamisen periaatteet. Oppiminen ja elämänkulku -opintojakso kuuluu Kasvatustieteellisiin perusopintoihin.

Oppimistehtävät johdattavat sinut tutkimaan oppimista ilmiönä. Niiden avulla edistät ensisijaisesti oppimisen ohjaamisen osaamiseen liittyvää teoreettista tietämystä ja ymmärrystä. Oppimistehtävät haastavat sinut myös arvioimaan omia lähtökohtiasi oppimisen ohjaajana ja antamaan palautetta myös vertaisopiskelijoiden näkemyksistä opintojakson teemoihin liittyviin asioihin. Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan siten myös reflektio-osaamista.

Opintojakson oppimistehtävät ovat syksyllä aukeavassa Optima-työtilassa.

Osaamistavoite

  • Opiskelija ymmärtää ihmisen oppimista ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden soveltamismahdollisuudet oppimisen ohjaamisessa.
  • Opiskelijalla on valmiudet seurata opetustyöhön liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
  • Opiskelija osaa hyödyntää tietoa ihmisen kehityksestä ja oppimisesta omien opiskelijoidensa ammatillisen kasvun tukemisessa ja oppimisen ohjauksessa sekä oman opettajuutensa kehittämisessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat neljä oppimis- ja arviointitehtävää. 

Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen suorittamalla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopinnot tai approbatur-arvosanan tai suorittamalla vastaavat opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ennen opettajaopintoja.

Voit myös opettajaopintojesi aikana suorittaa em. perusopinnot ja siten hankkia tavoitteena olevan osaamisen.

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat opintojaksoon sisältyvien oppimis- ja arviointitehtävien hyväksyttyjen suoritusten avulla.

Voit myös korvata tämän opintojakson esittämällä todistuksen joko kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopinnoista tai approbatur-arvosanasta taikka Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetuista vastaavista opinnoista.

Kun haluat korvata opintojakson, lähetä Opettajankoulutuksen hyväksilukuhakemus (julkaistaan syyskuussa) ja todistus korvaavasta suorituksesta opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajalle.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat erilaiset itsearviointitehtävät, tiedollista osaamistasi arvioiva tentti ja vertaisarvioinnin palautteet.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

Oppimisen ohjaamisen osaaminen:

  • Opiskelija tuntee ja ymmärtää kasvatustieteen peruskäsitteitä ja opettajan työn ammattisanastoa.
  • Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhakuun ja pystyy etsimään oman työnsä kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia tiedonlähteitä, tutkimuksia ja selvityksiä.
  • Opiskelija tuntee oppimista ilmiönä ja saa perustiedot oppimisen ohjaamisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten.

Reflektio-osaaminen:

  • Opiskelija arvioi realistisesti ja perustellusti omaa oppimistaan.