Aikataulu: 5.11.2018– 30.4.2019
Ohjaajat: Tuija Rautio, Essi Silvennoinen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 13.11.2018 ja 7.-8.3.2019 Jyväskylässä
Webinaari: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä erilaisiin oppijakeskeisiin, osallistaviin opetusmenetelmiin ja työtapoihin sekä kokeilla niitä omassa opetustyössäsi. Opintojaksolla jaetaan osallistujien kokemuksia työtapojen käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin.

Opintojakso sisältää kolme ohjauspäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Opintojakson sisältö:
•    Opetusmenetelmien valinnan perusteet
•    Osallistavat opetus- ja arviointimenetelmät yksilö- ja ryhmäohjauksessa
•    Elämykselliset, luovat ja yhteistoiminnalliset lähestymistavat

Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 ajankohtana 5.11.2018 – 30.4.2019. Ohjauspäivät järjestetään Jyväskylässä 13.11.2018 ja 7.-8.3.2019. Lähipäivien välissä pidetään tarvittaessa webinaari, jonka ajankohta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee erilaisia oppijakeskeisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa soveltaa niitä omaan opetus- ja ohjaustyöhönsä ja perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmällisesti omaa työtään ja opetusalansa työkulttuuria.

Osaamisen hankkiminen

 Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla aktiivisesti ohjauspäiviin Jyväskylässä, niiden välissä pidettävään webinaariin sekä tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät

Osaamisen osoittaminen

•    aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkkotyöskentelyyn
•    opiskelijan valitsemasta opetusmenetelmäkokeilusta tuotetut dokumentit
•    opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnit

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:
Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen 
•    Opiskelija ymmärtää opetus- ja arviointimenetelmän valinnan taustalla olevat osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
•    Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä mielekkäällä tavalla yksilö- ja ryhmäopetuksessa.
Vuorovaikutusosaaminen   
•    Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ilmapiirin syntymiselle.
•    Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.
Kehittämisosaaminen    
•    Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa opetusmenetelmällistä osaamista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.