Aikataulu: 30.11.2018 - 12.1.2019
Ohjaaja: Maarit Miettinen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 30.11.2018 sekä
11.-12.1.2019 Jyväskylässä

Tämän opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja monikulttuurisesta pedagogiikasta. Opintojaksolla jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, tarkastellaan monikulttuurisen pedagogiikan teoriaa sekä sovelletaan monikulttuurisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin sopivia menetelmiä.

Opintojakso sisältää kolme lähipäivää sekä etätyöskentelyä. Opintojakso sisältää tutkivaa ja yhteistoiminnallista oppimista, eikä siihen sisälly kirjallisia tehtäviä. Osallistujat oppivat aktiivisen työskentelyn ja ryhmässä toimimisen kautta soveltamaan omaa osaamistaan monikulttuurisuuden haasteisiin omalla koulutusalallaan.

Opintojakso toteutetaan ajalla 30.11.2018 - 12.1.2019. Lähipäivät ovat 30.11.2018 sekä 11.1. ja 12.1.2019 Jyväskylässä.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 16 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa käyttää kulttuurisensitiivisiä menetelmiä maahanmuuttajien opetuksessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa monikulttuurista pedagogiikkaa ja ymmärtää kulttuurisen identiteetin merkityksen oppimisessa.

Osaamisen hankkiminen

Osallistut kaikkiin lähipäiviin ja teet ensimmäisessä lähipäivässä annetun oppimistehtävän, jossa suunnittelet ja toteutat monikulttuuriseen opetukseen liittyvän opetustuokion tämän opintojakson opiskelijaryhmälle viimeisten lähipäivien aikana. Luet myös Optimassa olevaa aineistoa suunnittelun tueksi. Vertaisarvioit myös muiden opiskelijoiden tuokioita.

Osaamisen osoittaminen

Opetustuokion toteuttaminen ja vertaisarviointi.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaaamista. Hyväskyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  • Opiskelija osaa ohjata oppimisprosesseja yksilölliset ja kulttuuriset tekijät huomioon ottaen.
  • Opiskelija tuntee monikulttuurisen pedagogiikan perusteita ja menetelmiä, ja kykenee soveltamaan tätä tietoa ja taitoa omassa työssään.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.